Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.2.4.Consultes a la Seu electrònica vinculades a aquest servei

 1. Consulta d'organisme:persones i subministraments autoritzatNova finestra

  Mostra dades històriques de les persones i subministraments autoritzats de l'Administració Pública consultante sempre que l'organisme es trobi en situació d'alta.

  L'Administració Pública consultante podrà veure en un primer nivell una llista de tots els organismes que comparteixen el mateix NIF d'entrada.Per a cada un d'ells s'indica l'àmbit (estatal, autonòmic o local), el nombre de persones autoritzades (d'alta o de baixa), el nombre de subministraments autoritzats, i si és adscrit (és a dir, si és un departament sense NIF propi) o no.

  Punxant sobre els números inclosos en la llista, s'accedeix al nivell successiu, per obtenir el detall dels subministraments que té autoritzat l'organisme o el llistat dels empleats públics que figuren d'alta o de baixa.

  Al llistat d'empleats públics, per a cada un d'ells s'especifica la data d'alta i, en el seu cas, de baixa, així com el nombre de subministraments als que està autoritzat.Com en el cas dels organismes, si es punxa sobre aquesta xifra, s'accedirà al llistat individual de subministraments autoritzats.

  Per a l'ús d'aquesta consulta es requereix Certificat de Representant de Persona Jurídica (PJ) o Certificat de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica (ESPJ).

 2. Consulta del ciutadà de certificats expedits a tercers

  Quan una Administració Pública sol·liciti un certificat a través del servei de Sol·licitud de certificats tributaris de terceres persones per les Administracions Públiques, ja que en tot cas es troba emparada en el previ consentiment de l'interessat, el certificat corresponent apareixerà en La "meva àrea personal" en l'apartat "Els meus expedients" de de l'esmentat interessat a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a la seva consulta pel mateix interessat.