Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.2.1.Informació disponible

 1. Certificats sobre el compliment d'obligacions tributàries

  • Per a contractació amb Administracions Públiques

  • Per a autorització de llicències de transport

  • Per a concessió d'ajuts i subvencions públiques

  • Per a permisos de residència i treball per a estrangers

  • Genèric (finalitat diferent de les 4 anteriors)

  La finalitat d'aquesta informació és certificar si una persona o entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries conforme a l'establert a l'article 74 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE de 5 de setembre).D'altra banda, en cada tipus de certificat d'estar al corrent es verifiquen altres circumstàncies segons la normativa específica reguladora del procediment administratiu per al qual es requereix la informació.

  S'indicarà així el caràcter positiu o negatiu del certificat.Als certificats negatius s'indicarà el motiu o motius de l'incompliment:

  • Falta de presentació d'una autoliquidació o declaració a què el contribuent estigués obligat a presentar en els últims dotze mesos precedents els dos mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud

  • Manteniment de deutes o sancions tributàries en període executiu amb l'Agència Tributària sense que aquestes es trobin ajornades, fraccionades o suspeses

  • Delicte fiscal, tenir pendents d'ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma

  • No estar donat d'alta al cens d'empresaris, professionals o retenidors, quan es tracti de persones o entitats obligats a estar a l'esmentat cens i no estar donat d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, quan es tracti de subjectes passius no exempts de l'impost.

  • Altres causes.

 2. Nivell de renda.Certificat de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

  Facilita un resum de la declaració de IRPF presentada pel contribuent (de l'exercici sol·licitat), amb la inclusió de la majoria de les caselles de la declaració amb rellevància per determinar el seu nivell de renda.Des de l'exercici 2020 es facilitaran totes les caselles declarades.

  Quan un contribuent opta per presentar la seva declaració conjuntament al costat de la resta de membres de la seva unitat familiar es faciliten les rendes de tots ells, diferenciant, en la mesura possible, els rendiments que corresponen a cada membre de la unitat familiar.Des de l'exercici 2020 les rendes es facilitaran individualitzades per cada membre de la unitat familiar.

  Quan existeixin discrepàncies entre les dades declarades i les dades comprovades per l'Administració, se certificaran aquests.

  Quan se sol·liciti un certificat de IRPF d'un contribuent que no ha presentat declaració i no està obligat a presentar-la, se certifiquen determinades imputacions de renda que obren en poder de l'Administració Tributària.

  Si el contribuent no ha presentat declaració de IRPF i, segons les dades fiscals de les quals es disposa de forma automatitzada, està obligat a presentar-la, no es faciliten dades, ni tan sols dades d'imputacions.

  Aquest certificat només és procedent respecte a persones físiques.

 3. Certificat d'Activitats Econòmiques

  Facilita la relació de les activitats econòmiques, incloent les activitats exemptes i no subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques, desenvolupades per un contribuent durant l'exercici sol·licitat, podent sol·licitar-se els 4 últims exercicis.També es faciliten, en el seu cas, les activitats en què el contribuent hagués causat baixa a l'exercici sol·licitat.Tot això d'acord amb la informació del Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.