Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.3.1.Informació disponible

 • Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries

  La finalitat d'aquesta informació és certificar si una persona o entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries conforme a l'establert a l'article 74 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE de 5 de setembre).D'altra banda, en cada tipus de certificat d'estar al corrent es verifiquen altres circumstàncies segons la normativa específica reguladora del procediment administratiu per al qual es requereix la informació.

  Segons la finalitat a què vagi destinada existeixen les següents varietats:

  • Per contractar amb el Sector Público

  • Per obtenir autoritzacions de transport

  • Per obtenir subvencions públiques

  • Per obtenir autoritzacions de treball/residència per estrangers

  • Genèric (finalitat diferent de les 4 anteriors)

  S'indicarà així el caràcter positiu o negatiu del certificat.Als certificats negatius s'indicarà el motiu o motius de l'incompliment.

  • Falta de presentació d'una autoliquidació o declaració a què el contribuent estigués obligat a presentar en els últims dotze mesos precedents els dos mesos immediatament anteriors a la data de solicitud.Se indicarà així el caràcter positiu o negatiu del certificat.Als certificats negatius s'indicarà el motiu o motius de l'incompliment:

  • Manteniment de deutes o sancions tributàries en període executiu amb l'Agència Tributària sense que aquestes es trobin ajornades, fraccionades o suspeses.

  • Delicte fiscal, tenir pendents d'ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma.

  • No estar donat d'alta al cens d'empresaris, professionals o retenidors, quan es tracti de persones o entitats obligats a estar a l'esmentat cens i no estar donat d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, quan es tracti de subjectes passius no exempts de l'impost.

  • Altres causes.

 • Nivell de renda.Impost sobre la renda de les persones físiques

  1. Certificat IRPF (Codi AEATIR01)

   Aquest servei web facilita un resum de la declaració de IRPF presentada pel contribuent (de l'exercici sol·licitat), amb la inclusió de la majoria de les caselles de la declaració amb rellevància per determinar el seu nivell de renda.Des de l'exercici 2020 es facilitaran totes les caselles declarades.

   Quan un contribuent opta per presentar la seva declaració conjuntament al costat de la resta de membres de la seva unitat familiar es faciliten les rendes de tots ells, diferenciant, en la mesura possible, els rendiments que corresponen a cada membre de la unitat familiar.Des de l'exercici 2020 les rendes es facilitaran individualitzades per cada membre de la unitat familiar.

   Quan existeixin discrepàncies entre les dades declarades i les dades comprovades per l'Administració, se certificaran aquests.

   Quan se sol·liciti un certificat de IRPF d'un contribuent que no ha presentat declaració i no està obligat a presentar-la, se certifiquen determinades imputacions de renda que obren en poder de l'Administració Tributària.

   Si el contribuent no ha presentat declaració del IRPF, i segons les dades fiscals de les quals es disposa de forma automatitzada, està obligat a presentar-la, no es faciliten dades, ni tan sols dades d'imputacions.

   Es poden sol·licitar els 5 últims exercicis.

   Aquest subministrament d'informació està previst únicament respecte a persones físiques.

  2. Nivell de renda, bases i mínim personal i familiar (Codi NIVRENTI)

   Aquest servei web, si el contribuent presenta declaració de IRPF, facilita un sumatori que reflecteix el seu nivell de renda, així com les partides de la declaració de l'exercici sol·licitat relatives a bases i mínims, personal i familiar.

   Quan un contribuent opta per presentar la seva declaració conjuntament al costat de la resta de membres de la seva unitat familiar es faciliten les rendes de tots ells.

   Quan existeixin discrepàncies entre les dades declarades i les dades comprovades per l'Administració, se certificaran aquests.

   Si el contribuent no ha presentat declaració i no està obligat a presentar-la, es faciliten determinades imputacions de renda que obren en poder de l'Administració Tributària.

   Si el contribuent no ha presentat declaració del IRPF, i segons les dades fiscals de les quals es disposa de forma automatitzada, està obligat a presentar-la, no es faciliten dades, ni tan sols dades d'imputacions.

   Es poden sol·licitar els 5 últims exercicis.

   Aquest subministrament d'informació està previst únicament respecte a persones físiques.

 • Nivell de renda.Pensions públiques exemptes (Codi AEATPPE)

  Es faciliten els imports de pensions públiques, tant del règim de la Seguretat Social com del règim de Classes Passives, així com d'altres prestacions públiques que resulten exemptes conforme a les lletres f), g) i h) de l'article 7 de la Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per tal de completar les dades que serveixen d'indicador de la renda d'una persona, ja que les rendes exemptes no apareixen declarades pel mateix contribuent en la seva declaració del IRPF.Es poden sol·licitar els 5 últims ejercicios.Este subministrament d'informació està previst únicament respecte a persones físiques.

 • Impost sobre activitats econòmiques (Codi IAE10)

  Facilita la relació de les activitats econòmiques, fins a un màxim de deu, incloent les activitats exemptes i no subjectes a l'Impost, desenvolupades per un contribuent fins a l'exercici actual.Entre aquestes activitats es faciliten, en el seu cas, aquelles en les quals el contribuent hagués causat baixa a l'esmentat exercici.Les activitats es mostren ordenades per epígraf.Tot això d'acord amb la informació del Cens d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 • Certificat del domicili fiscal (Codi DOMFISC)

  Subministra les dades sobre el domicili fiscal del contribuent sol·licitat.

 • Validació de NIF (Codi VALNIF)

  Si el NIF està identificat torna aquest mateix NIF juntament amb el nom i els cognoms o la raó social correctes.

Els esquemes d'entrada i sortida i les especificacions relatives a cada tipus d'informació poden consultar-se en el següent enllaç de la pàgina web de l'Agència Tributària: Índex de serveis web per a subministraments d'informacióNova finestra.