Saltar al contingut principal
Guia per a la cessió d'informació tributària per vies electròniques les Administracions Públiques per a l'exercici de les seves competències (PROTGEN)

3.3.2.Requisits previs per utilitzar aquesta via

 1. Sol·licitud d'alta

  S'ha de remetre el formulari de “Sol·licitud d'alta per sol·licitar informació a través de Serveis Web en format PDF a través del tràmit de registre electrònic del corresponent procediment de la seu electrònica de l'Agència Tributària:

  Al costat del formulari en format PDF, es remetrà un arxiu zip amb la clau pública del certificat electrònic (extensión.cer).

  En registrar la documentació serà facilitat un justificant de recepció de la Presentació amb el Codi Segur de Verificació assignat, el qual haurà de conservar l'organisme sol·licitador durant la tramitació.

  Els òrgans de l'Administració General de l'Estat, incloent els seus Serveis Territorials, en el seu cas, han de dirigir el formulari al servei de Planificació i Relacions Institucionals.

  S'assenyala que els òrgans dependents de l'Administració autonòmica remetran el formulari a les Delegacions Especials de l'Agència Tributària a través de l'interlocutor únic designat de conformitat amb el seu Conveni de cessió d'informació per a finalitats no tributàries (Col·laboració Agència Tributària - Comunitats Autònomes:Convenis sobre subministrament d'informació per a finalitats no tributàriesNova finestra), mentre que els òrgans dependents de l'administració local ho faran a les Delegacions a través de l'interlocutor únic designat de conformitat amb el Conveni de Subministrament d'informació o el Conveni d'Intercanvi i col·laboració en la gestió recaptatòria (Convenis subscrits entre l'Agència Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d'informació tributària o d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòriaNova finestra).

  El formulari es pot obtenir i complimentar directament en el següent enllaç de la pàgina web de l'Agència Tributària: Formulari d'alta per sol·licitar informació a través de serveis webNova finestra.S'han de completar tots els apartats conforme a les instruccions que es troben a l'última pàgina i firmar pel titular de l'òrgan i l'interlocutor únic en el cas d'òrgans autonòmics i locals.

  Al formulari s'haurà d'indicar si les peticions de SW ECOT i NIVRENTI es realitzaran amb infraestructura pròpia o d'un tercer encarregat del tractament (Plataforma d'intermediació admesa per l'Agència Tributària – veure lletra c) d'aquest apartat -). En el cas d'utilitzar infraestructura d'un tercer per realitzar els tractaments necessaris per a la gestió de l'intercanvi de les dades cedides per l'Agència Tributària en els termes previstos en la Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'intermediació de dades, el cessionari ha de tenir firmat amb ell un acte jurídic que garanteixi les apropiades mesures de seguretat i de protecció de dades personals en els termes establerts pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

  En el cas que es requereixi esmena, serà comunicat, i l'esmentada esmena es remetrà a través del tràmit de registre electrònic para Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de la AEAT Nova de la seu electrònica de l'Agència Tributària.Serà necessari fer referència al Codi Segur de Verificació (CSV) facilitat al Rebut de Presentació de la documentació a què es refereix l'esmena, amb la finalitat que ambdues documentacions quedin correctament vinculades.

  Efectuada l'alta, es comunicarà a l'òrgan, organisme o entitat sol·licitadora perquè procedeixi a l'obtenció del/els certificat/s electrònic/s, si no en disposa.

  Quan sigui necessari comunicar noves finalitats o procediments per als quals un subministrament ja es troba autoritzat, se seguirà el mateix procediment que per a l'alta, però es marcarà en l'apartat corresponent del formulari la circumstància que es tracta de tal comunicació i que no requereix la tramitació d'altes noves.

  Quan per qualsevol circumstància un organisme públic o algun dels seus usuaris ja no requereixin accedir a la informació per a la qual es troben autoritzats, es comunicarà a l'Agència Tributària perquè es gestioni la corresponent baixa d'organismes i/o usuaris, mitjançant el formulari de baixa disponible en la documentació d'ajuda i seguint les mateixes regles descrites respecte a l'alta quant a la unitat destinatària (Formulari de baixa - serveis webNova finestra).

  A més, aquestes autoritzacions són objecte de depuració periòdicament.

 2. Obtenció de certificat electrònic

  Per a la via de serveis web, es requereix certificat electrònic del tipus Certificat electrònic qualificat de Representant de persona jurídica, Certificat Electrònic qualificat de Segell d'entitat o Certificat Electrònic qualificat de Segell en l'àmbit de les Administracions Públiques conforme a la Llei 40/2015.

  Els certificats electrònics admesos són els inclosos en la relació de Prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme Nova finestra segons el disposat en l'Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la qual s'estableixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autenticació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  El procediment per a l'emissió d'aquests certificats dependrà del prestador de serveis de certificació que s'utilitzi.

  Quan es requereixi la renovació d'un certificat electrònic prèviament autoritzat, es podrà utilitzar un formulari específic de substitucióNova finestra que seguirà el mateix procediment descrit per a les altes en el punt anterior.

 3. Encarregats de tractament o Plataformes d'intermediació

  Perquè una plataforma pugui actuar com a mitjancer d'organismes que necessitin realitzar peticions a l'Agència Tributària, haurà de sol·licitar l'autorització per actuar com a Plataforma d'intermediació i ser reconeguda en els sistemes de l'Agència Tributària.Per sol·licitar aquesta autorització haurà de remetre una petició al servei de Planificació i Relacions Institucions (comunicacion.sepri@correo.aeat.es).