Salta al contingut principal
Protocol de posada en marxa dels subministraments d'informació tributària a entitats locals adherits al Conveni d'Intercanvi d'Informació Tributària i Col·laboració en la Gestió Recaptatòria (PROTEELL - juny 2021)

3.1. Cens de contribuents

El subministrament del cens de contribuents té un procediment específic de petició, atès que no és necessari remetre un fitxer de dades identificatives de contribuents als que es refereix la petició, sinó que només requereix trucar al servei (Subministrament del cens de contribuents per a entitats locals Nou finestra ) per l'usuari autoritzat amb certificat electrònic, perquè es produeixi el subministrament de la totalitat del cens del corresponent àmbit local.

Per determinar aquest àmbit, l'Entitat Local haurà de comunicar-ho en un document annex al formulari d'autorització del subministrament. A més, l'entitat local haurà de comunicar a l'Agència Tributària qualsevol canvi en l'àmbit territorial de les seves competències, als efectes d'ajustar correctament l'autorització en l'aplicació abans d'invocar aquest subministrament.

Només es permet generar el fitxer una vegada al semestre (una amb el cens a data 31/12 de l'exercici anterior i una altra a data 30/06 de l'exercici corrent) sense que s'estableixi cap limitació quant a la data de la invocació del servei en cada semestre. Atès que el procés de generació del fitxer pot trigar diversos minuts i en atenció a que l'usuari pogués cancel·lar el procés, es permet realitzar la generació quantes vegades es vulgui dins el dia en què es generi per primera vegada.

Les possibles respostes que donarà l'aplicació són:

  • Usuari no autoritzat o sense autoritzacions assignades.

  • Usuari amb autoritzacions assignades i Organisme del qual ja ha sol·licitat prèviament el fitxer.

    En aquest cas el procés de generació no es durà a terme malgrat que l'usuari tingui les autoritzacions assignades.

  • Usuari amb autoritzacions assignades, pot realitzar la generació del fitxer.

En cas que l'Usuari compti amb autoritzacions assignades i per tant pugui realitzar la generació del fitxer, haurà de prémer l'opció “Generar”. L'aplicació informarà de què es generarà el fitxer, al que l'usuari haurà de respondre prement “Acceptar”. El fitxer zip es descarregarà en la ruta de descàrregues del navegador amb les dades censals dels contribuents pertanyents a l'Entitat Local corresponent.