Salta al contingut principal
Protocol de posada en marxa dels subministraments d'informació tributària a entitats locals adherits al Conveni d'Intercanvi d'Informació Tributària i Col·laboració en la Gestió Recaptatòria (PROTEELL - juny 2021)

3.2.3. Consultes vinculades a aquesta via de cessió

 1. Consulta de peticions Nova finestra

  Per realitzar aquesta consulta és necessari disposar de certificat electrònic.

  Aquesta consulta permet conèixer l'històric de peticions realitzades per tipus de subministrament i data de procés.

  Prement sobre un determinat enviament s'obté més informació relativa als fitxers associats a aquella petició.

 2. Comprovació de dades subministrades Nova finestra

  Aquesta consulta permet comprovar, un a un, les dades facilitades per l'Agència Tributària respecte de qualsevol dels interessats inclosos en un fitxer de resposta.

  Per realitzar aquesta consulta, que no requereix certificat electrònic, n'hi haurà prou amb introduir el NIF de l'interessat i la referència associada a aquell NIF, composta per les últimes 11 posicions del registre que correspon a aquell NIF.

  Prement “Enviar”, es mostrarà una pantalla on la informació s'estructura en tres blocs: “Enviament”, “Pregunta” i “Resposta”. Prement la pestanya “Resposta”, si l'interessat és titular de dipòsits bancaris en l'àmbit territorial, haurà de prémer-se la pestanya “C.C.C.” i es visualitzarà una pantalla amb informació detallada de cada dipòsit de l'interessat. De forma idèntica haurà de ser procedent-se quan es vulgui consultar si l'interessat és titular de participacions en fons d'inversió.

 3. Consulta d'organisme: persones i subministraments autoritzats Nova finestra

  Mostra dades històriques de les persones i subministraments autoritzats de l'Administració Pública consultant sempre que l'organisme es trobi en situació d'alta.

  L'Administració pública consultant podrà veure en un primer nivell una llista de tots els organismes que comparteixen el mateix NIF d'entrada. Per a cadascun d'ells s'indica l'àmbit (local en aquest cas), el nombre de persones autoritzades (d'alta o de baixa), el nombre de subministraments autoritzats, i si és adscrit (és a dir, si és un departament sense NIF propi) o no.

  Punxant sobre els números inclosos en la llista, s'accedeix al nivell successiu, per obtenir el detall dels subministraments que té autoritzat l'organisme o el llistat dels empleats públics que figuren d'alta o de baixa.

  En el llistat d'empleats públics, per a cadascun d'ells s'especifica la data d'alta i, si escau, de baixa, així com el nombre de subministraments als que està autoritzat. Com en el cas dels organismes, si es punxa sobre aquesta xifra, s'accedirà al llistat individual de subministraments autoritzats.

  Per a l'ús d'aquesta consulta es requereix Certificat de Representant de Persona Jurídica (PJ) o Certificat de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica (ESPJ).