Salta al contingut principal
Protocol de posada en marxa dels subministraments d'informació tributària a entitats locals adherits al Conveni d'Intercanvi d'Informació Tributària i Col·laboració en la Gestió Recaptatòria (PROTEELL - juny 2021)

3.2.1. Sol·licitud d'informació via CESII

A través de la seu electrònica s'ofereix accés a l'aplicació (Cessió immediata d'informació: sol·licitud Nova finestra ). Per poder entrar serà necessari autenticar-se amb un certificat electrònic. L'aplicació incorpora un tutorial.

L'usuari ha de seleccionar el subministrament necessari d'entre els que tingui autorització.

La petició, que consistirà en un llistat registres (entès com un NIF seguit del nom complet - format: primer cognom segon cognom nom o raó social-), es podrà realitzar de dues maneres:

  • Pujant un fitxer amb format “.csv”. No és necessari usar cap programa especial per preparar el fitxer. Directament, des de l'Excel es pot guardar el document com fitxer “.csv”. L'arxiu“.csv” és un tipus de document senzill per representar dades en forma de taula: les columnes se separen per punts i coma, i les files per salt de línia. Si s'està treballant amb el programa Excel, es podrà guardar l'arxiu amb l'extensió“.csv”. Al seu torn, un fitxer “.csv” es podrà obrir amb el programa Excel, visualitzant la informació com una taula.

  • Escrivint directament, en un camp de text, un NIF o diversos NIF un per fila (separant el NIF del nom complet/raó social amb punt i coma).

    Depenent del subministrament seleccionat, el número màxim de registres sol·licitats en cada petició variarà. Aquest número vindrà especificat en l'aplicació web.

Els dissenys poden consultar-se en la pàgina web de l'Agència Tributària:

Disseny de registre via CESII - Subministraments de dades identificatives Nova finestra

Disseny de registre via CESII - Subministraments d'informació patrimonial Nova finestra