Salta al contingut principal
Protocol de posada en marxa dels subministraments d'informació tributària a entitats locals adherits al Conveni d'Intercanvi d'Informació Tributària i Col·laboració en la Gestió Recaptatòria (PROTEELL - juny 2021)

3.3.1. Descripció d'aquesta via de subministrament d'informació

La tecnologia de serveis web implica desenvolupaments informàtics per part de l'ens peticionari d'informació, per a la implantació en les seves aplicacions del sistema d'obtenció d'informació.

Una vegada desenvolupat pels serveis informàtics, l'organisme autoritzat introduirà en la seva aplicació de petició de certificats les dades identificatives de l'interessat del que desitja obtenir informació, la finalitat de la petició i el tipus de certificat sol·licitat. Abans d'enviar la petició al servei web de l'òrgan emissor haurà de signar el missatge de sol·licitud. La signatura del missatge de petició seguirà el protocol XML-DSig.

Per realitzar l'enviament de la petició s'establirà un canal segur (túnel SSL). Els serveis web de l'Agència Tributària requereixen l'autenticació del clienta en establir aquest canal. Per establir amb èxit aquest túnel és necessari que el certificat electrònic empleat a aquest efecte hagi estat autoritzat per l'AEAT.

Per tant, per a l'enviament d'una sol·licitud s'usarà un o diversos certificats electrònics en dos moments: per a la signatura de la petició i per a l'establiment del canal segur. No és necessari que aquestes accions es realitzin amb el mateix certificat, però sí l'és que aquesta situació sigui comunicada a l'AEAT, que els associarà a l'organisme requeridor.

Generat i enviat el missatge de sol·licitud per l'organisme requeridor, l'òrgan emissor comprovarà que aquell es troba autoritzat per invocar el servei web sol·licitat. Realitzada aquesta comprovació, l'organisme emissor processarà la petició, emetent una resposta (document amb format xml que conté totes les dades relacionades) signada electrònicament que s'enviarà a l'organisme requeridor de forma síncrona.

Per a més informació es pot contactar amb:

CAT – Centre d'Atenció Telefónica de l'AEAT

  • Telèfon: 901 200 349

  • Adreça electrònica: CATENTIDADES@CORREO.AEAT.ES

Les especificacions tècniques per realitzar sol·licituds d'informació de dipòsits bancaris i de fons d'inversió a través de serveis web es poden consultar en l'Índex de serveis web de subministraments d'informació Nova finestra. Aquestes sol·licituds es contesten de manera immediata.