Salta al contingut principal
Memòria 2016

3.1. Recaptació tributària bruta

La recaptació tributària bruta està constituïda pels ingressos efectius obtinguts en l'exercici, procedents tant de les autoliquidacions presentades pels contribuents com de les liquidacions practicades per l'Agència Tributària. Respon, per tant, a un criteri de caixa.

La recaptació bruta total gestionat per l'Agència Tributària el 2016 va assolir els 231.256 milions d'euros, amb un increment respecte a 2015 d'un 1,6 per cent.

S'estima que les bases van créixer al voltant del 4,3 per cent, si bé cal tenir en compte que gairebé dos punts es deuen a l'impacte alcista que tenen sobre la base de l'impost sobre societats les mesures adoptades en el RDL 3/2016. El pes del creixement va recaure en les rendes de les famílies (amb un augment estimat d'al voltant del 2,9 per cent) i en la despesa subjecte a IVA (que va créixer en l'entorn del 3,7 per cent). Tot això es va produir en un context econòmic de creixement estable en les variables reals i de descens dels preus en la major part de l'any. Això últim va afectar als preus energètics, provocant una significativa caiguda del valor de les bases lligades als Impostos Especials malgrat que els consums físics van mantenir un creixement estable.

Al costat de l'evolució de les bases, les mesures normatives també van repercutir en els ingressos de 2016. En conjunt les mesures van restar als ingressos 2.264 milions d'euros, destacant la seva concentració en algunes figures i en alguns períodes de l'any. La reforma de la imposició directa que va tenir lloc el 2015 i 2016, va suposar una disminució d'ingressos de 6.489 milions, que cal sumar als gairebé 6.000 milions de 2015. L'impacte es va concentrar en la primera part de l'any atès que l'any anterior part de la reforma de l'IRPF de 2016 es va avançar a juliol. Els pagaments fraccionats de l'impost sobre societats es van veure afectats pel RDL 2/2016, amb efectes a partir del segon pagament ingressat l'octubre, que va reintroduir algunes de les mesures (pagament mínim, tipus incrementat) que havien estat vigents en anys anteriors i que havien estat retirades al començament de 2016. El seu impacte s'estima en 2.967 milions que es van ingressar durant l'últim trimestre, de manera que l'evolució dels ingressos en aquesta figura va ser molt negativa fins al setembre i molt positiva durant els últims mesos de l'any.

Quant al detall dels ingressos, el creixement de cadascuna de les grans figures va ser diferent depenent de l'impacte dels canvis normatius. És el cas dels ingressos per IRPF amb un petit creixement (0,6 per cent) en estar afectat per la reforma de l'impost. En l'impost sobre societats es va registrar un increment dels ingressos d'un 5,7 per cent, poc més de 1.600 milions, la major part aportada pels canvis normatius. En el que fa referència a la imposició indirecta, l'IVA va créixer un 1,8 per cent destacant el fort creixement, per segon any consecutiu, de les pimes. Finalment, en els Impostos Especials el creixement va ser de l'1,3 per cent, gràcies als avenços en Hidrocarburs i Tabacs.

Quadre núm. 12. Recaptació tributària brut total (Annex)