Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 12. Recaptació tributària brut total (milions d'euros)

Conceptes

Pressupost 2016  (1)

Gener - Desembre

Recaptació

Diferència amb PressupostDiferència amb recaptació

2016

2015

Diferència

%

Diferència

%

(2)

(3)

(4) = (2)-(1)

(5) = (2)/(1)

(6) = (2)-(3)

(7) = (6)/(3)

Impost sobre la renda de les persones físiques

87.736

84.743

84.232

-2.993

96,6

511

0,6

Impost sobre societats

32.319

30.190

28.575

-2.129

93,4

1.615

5,7

Impost sobre la renda de no residents

2.408

2.424

2.294

16

100,7

131

5,7

Resta del Capítol I

2015

1.823

2.200

-192

90,5

-377

-17,1

Total Capítol I

124.478

119.180

117.301

-5.298

95,7

1.880

1,6

Impost sobre el valor afegit

86.917

85.231

83.760

-1.686

98,1

1.471

1,8

Impostos especials

20.869

20.414

20.147

-455

97,8

267

1,3

Trànsit Exterior

1.907

1.877

1.772

-30

98,4

105

5,9

Impost sobre Primes d'Assegurança

1.457

1.405

1.355

-52

96,4

50

3,7

Resta del Capítol II

855

180

164

-675

21,1

16

9,8

Total Capítol II

112.005

109.107

107.198

-2.898

97,4

1.909

1,8

Total Capítol III

2.871

2.969

3.037

98

103,4

-68

-2,2

TOTAL INGRESSOS GESTIONATS PER L'AEAT

239.354

231.256

227.535

-8.098

96,6

3.720

1,6