Salta al contingut principal
Memòria 2016

ANNEX: CUADROS I GRÀFICS

Portada de l'annex: quadres i gràfics

 1. Quadre núm. 1. Recaptació tributària
 2. Quadre núm. 2. Principals declaracions presentades
 3. Quadre núm. 3. Cens d'obligats tributaris
 4. Quadre núm. 4. Plantilla total
 5. Gràfic núm. 5. Distribució entre serveis centrals i territorials 2015 - 2016
 6. Gràfic núm. 6. Distribució per àrees 2015 - 2016
 7. Gràfic núm. 7. Distribució per subgrups 2015 - 2016
 8. Gràfic núm. 8. Distribució per sexes 2015 - 2016
 9. Quadre núm. 9. Índex d'acompliment
 10. Quadre núm. 10. Distribució de la despesa per capítols. Comparativa 2015 - 2016
 11. Quadre núm. 11. Queixes i suggeriments. Comparativa 2015 - 2016
 12. Quadre núm. 12. Recaptació tributària brut total (milions d'euros)
 13. Quadre núm. 13. Recaptació tributària líquid total (milions d'euros)
 14. Gràfic núm. 14. Evolució de la recaptació tributària gestionada per l'Agència Tributària
 15. Quadre núm. 15. Ajustaments per impactes de canvis normatius
 16. Quadre núm. 16. Índex d'eficiència
 17. Quadre núm. 17. Delictes fiscals denunciats per les àrees d'Inspecció Financera i de Duanes i II. EUA
 18. Quadre núm. 18. Control del frau tributari i duaner: principals magnituds
 19. Quadre núm. 19. Actuacions de lluita contra el contraban
 20. Quadre núm. 20. Principals actuacions del Servei de Vigilància Duanera
 21. Quadre núm. 21. Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 22. Quadre núm. 22. Resultats en el règim de Mòduls
 23. Quadre núm. 23. Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies en les Duanes
 24. Quadre núm. 24. Activitat interventora
 25. Quadre núm. 25. Evolució del deute pendent
 26. Quadre núm. 26. Desglossament del deute pendent
 27. Quadre núm. 27. Dades relatives a deutes en executiva
 28. Gràfic núm. 28. Evolució del càrrec en període executiu (2006-2016)
 29. Quadre núm. 29. Mesures cautelars i derivacions de responsabilitat
 30. Quadre núm. 30. Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal
 31. Quadre núm. 31. Mesures cautelars (arts. 81.5 i 81.8 LGT)
 32. Quadre núm. 32. Subministrament d'informació a Òrgans Jurisdiccionals
 33. Gràfic núm. 33. Evolució dels accessos al Programa Informa
 34. Gràfic núm. 34. Evolució de les trucades ateses pel telèfon Informació Tributària Bàsica
 35. Gràfic núm. 35. Evolució de les visites (pàgines visitades) als portals web de l'Agència Tributària
 36. Gràfic núm. 36. Esborrany declaració IRPF - Renda WEB
 37. Quadre núm. 37. Renda 2015: resultats obtinguts
 38. Gràfic núm. 38. Sol·licituds d'ajornaments en número. Distribució percentual per trams d'import
 39. Gràfic núm. 39. Sol·licituds d'ajornaments en import. Distribució percentual per trams d'import
 40. Quadre núm. 40. Acords d'ajornaments i fraccionaments de pagament
 41. Quadre núm. 41. Garanties en els ajornaments concedits
 42. Gràfic núm. 42. Evolució del nombre de sol·licituds d'ajornaments
 43. Gràfic núm. 43. Evolució de l'import d'ajornaments sol·licitats (en milions euros)
 44. Quadre núm. 44. Accessibilitat als edificis de l'Agència Tributària
 45. Gràfic núm. 45. Evolució de les declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques presentades per Internet
 46. Gràfic núm. 46. Subministraments d'informació. Administracions públiques