Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 11. Queixes i suggeriments. Comparativa 2015 - 2016

DESGLOSSAMENT PER MATÈRIES

TOTAL 2015

TOTAL 2016*

VARIACIÓ

(%)

SUMA

%

S/Total

SUMA

%

S/Total

2016-2015

Informació i atenció

7.615

69,96

8.331

67,67

9,40

Temps de tramitació i execució resolucions

984

9,04

1.342

10,90

36,38

Aplicació de normes

348

3,20

245

1,99

-29,60

Procediment de gestió

1.198

11,01

1.343

10,91

12,10

Procediment d'inspecció

28

0,26

20

0,16

-28,57

Procediment de recaptació

712

6,54

1.030

8,37

44,66

TOTAL

10.885

100

12.311

100

13,10

*Dades provisionals, pendents de la seva aprovació definitiva pel Ple del Consell.