Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 13. Recaptació tributària líquid total (milions d'euros)

Conceptes

Pressupost 2016 (1)

Gener - Desembre

Recaptació

Diferència amb Pressupost

Diferència amb recaptació

2016

2015

Diferència

%

Diferència

%

(2)

(3)

(4) = (2)-(1)

(5) = (2)/(1)

(6) = (2)-(3)

(7) = (6)/(3)

Impost sobre la renda de les persones físiques

75.432

72.416

72.346

-3.016

96.0

70

0,1

Impost sobre societats

24.868

21.678

20.649

-3.190

87,2

1.029

5,0

Impost sobre la renda de no residents

1988

1.960

1.639

-28

98,6

321

19,6

Impostos Mediambientals

1.864

1.574

1.864

-290

84,5

-289

-15,5

Resta del Capítol I

151

197

256

46

130,6

-59

-22,9

Total Capítol I

104.303

97.827

96.753

-6.476

93,8

1.073

1,1

Impost sobre el valor afegit

62.663

62.845

60.305

182

100,3

2.540

4,2

Impostos especials

20.054

19.866

19.147

-188

99,1

720

3,8

Trànsit Exterior

1.907

1.856

1.757

-51

97,3

99

5,7

Impost sobre Primes d'Assegurança

1.457

1.376

1.355

-81

94,5

22

1,6

Resta del Capítol II

855

178

164

-677

20,8

14

8,9

Total Capítol II

86.936

86.122

82.726

-814

99,1

3.395

4,1

Total Capítol III

2.281

2.300

2.529

19

100,8

-229

-9,0

TOTAL INGRESSOS GESTIONATS PER L'AEAT

193.520

186.249

182.009

-7.271

96,2

4.240

2,3