Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 10. Distribució de la despesa per capítols. Comparativa 2015 - 2016

 

2015

2016 (*)

Variació 2015/2016 (%)

Despeses de personal

1.005,0

1.003,9

-0,1

Despeses corrents

302,4

285,9

-5,5

Inversions

52,3

26,5

-49,3

Resta de capítols

1,5

1,0

-33,3

TOTAL

1.361,2

1.317,3

-3,2

Imports en milions d'euros

(*) Menor execució com a conseqüència del tancament anticipat el 2016