Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 18. Control del frau tributari i duaner: principals magnituds

 

 

2014

2015

2016

%

Inspecció Fra. i Trib.

Duanes i II. EUA

Total

Inspecció Fra. i Trib.

Duanes i II. EUA

Total

Inspecció Fra. i Trib.

Duanes i II. EUA

Total

Variació 16/14 

Variació 16/15 

NÚM. contribuents inspeccionats

26.492

3.069

29.561

26.291

2.984

29.275

24.776

2.842

27.618

-6,57

-5,66

NÚM. actes instruïdes(*)

60.035

6.953

66.988

59.207

5.596

64.803

55.239

5.258

60.497

-9,69

-6,6

Deute liquidat(**)

4.796,76

190,55

4.987,31

6.738,58

390,63

7.129,21

5.059,49

248,77

5.308,26

6,43

-25,54

Import minoració devolucions(**)(***)

290,96

0,88

291,84

500,61

0,34

500,95

521,95

480,94

1.002,89

243,64

100,20

(*)Inclou actes d'inspecció, expedients sancionadors i de comprovació, i altres documents d'inspecció

(**)Import en milions d'euros

(***)Minoracions en control selectiu