Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 2. Principals declaracions presentades

IRPF 19.551.482
Impost sobre societats 1.430.475
IVA 2.775.704
Impostos especials 6.840.033
Comerç exterior 14.012.269