Salta al contingut principal
Memòria 2016

Quadre núm. 1. Recaptació tributària

Recaptació tributària líquida 186.249 milions d'euros
Recaptació tributària bruta 231.256 milions d'euros
Recaptació obtinguda de les actuacions de prevenció i control del frau (*) 14.883 milions d'euros

(*) Des de l'any 2013 computen dins els resultats derivats de les actuacions de prevenció i control del frau, les minoracions de devolucions derivades de sol·licituds de rectificació d'autoliquidacions