Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.1.5. Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits

La Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, cedeix a les Comunitats Autònomes el rendiment total o parcial produït en el seu territori d'una sèrie de tributs estatals i delega la competència per a la gestió d'una part d'aquells tributs. Concretament, les Comunitats Autònomes tenen assumida la gestió dels Impostos sobre el Patrimoni, Successions i Donacions, Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, així com determinats Tributs sobre el Joc.

Aquesta Llei consagra, com a principi essencial, la col·laboració entre les Administracions tributàries de l'Estat i de les Comunitats Autònomes per a la gestió dels tributs estatals cedits i, en particular, el foment i desenvolupament d'intercanvis d'informació i la planificació coordinada de les actuacions de control sobre els mateixos.

Per tal motiu, al si del Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària (òrgan col·legiat integrat per representants de l'Administració tributària de l'Estat i de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia encarregat de coordinar la gestió dels tributs cedits) i dels Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària (òrgans col·legiats integrats per representants de l'Administració tributària de l'Estat i de la Comunitat Autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'Autonomia de què es tracti, amb funcions de coordinació de la gestió dels tributs cedits en el seu respectiu àmbit, d'acord amb les directrius del Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària), l'Agència Tributària està potenciant els intercanvis recíprocs d'informació amb transcendència tributària amb la finalitat d'augmentar l'eficàcia de la gestió tributària, millorar l'assistència als contribuents reduint les càrregues administratives que pesen sobre els mateixos i, especialment, intensificar la lluita contra el frau fiscal i l'economia submergida.

A més dels intercanvis d'informació general, s'estan potenciant intercanvis d'informació específics sobre determinats fets, operacions, valors, béns o rendes amb transcendència tributària que resultin rellevants per a la gestió tributària de qualsevol de les Administracions, en especial per a la lluita contra el frau, així com la transmissió d'informació obtinguda en els procediments de control desenvolupats per cadascuna de les Administracions tributàries, de l'Estat o les de les Comunitats Autònomes, que resulti rellevant per a la tributació per unes altres figures impositives gestionades per una altra Administració.

També resulta essencial la col·laboració entre les Administracions tributàries de l'Estat i de les Comunitats Autònomes en la planificació coordinada i la selecció dels contribuents que siguin objecte d'actuacions de control per les Administracions tributàries estatal i autonòmiques.

Tot això queda emparat en l'article 95.1.b) de la Llei general tributària i té reflex en la Resolució de 22 de febrer de 2016, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2016.