Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.1. Control del frau tributari i duaner

L'Agència Tributària ha desenvolupat, durant 2016, actuacions de prevenció i control per assegurar la correcta aplicació del sistema tributari i duaner, que tenen com principal característica el seu caràcter planificat i programat. Així, cada any, s'aprova un Pla Anual de Control Tributari i Duaner, a què la Llei general tributària atribueix caràcter reservat sens perjudici de la difusió de les directrius generals que l'inspiren. Les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2016 es van aprovar per Resolució de la Direcció General de l'Agència Tributària de 22 de febrer de 2016 (BOE de 23 de febrer).

L'eficàcia de la lluita contra el frau descansa, en bona mesura, en una adequada identificació dels riscos fiscals i selecció dels contribuents que seran objecte de control. Aquesta selecció eficient dels obligats tributaris que han incorregut en riscos fiscals és possible gràcies a l'avançat sistema d'informació de què disposa l'Agència Tributària sobre els béns, drets, rendes o activitats dels obligats tributaris; aquestes dades no només s'obtenen de les seves pròpies declaracions o de les declaracions presentades per tercers, sinó també dels acords d'obtenció o intercanvi d'informació subscrits amb unes altres Administracions Públiques nacionals i internacionals així com de les actuacions selectives de captació d'informació sobre determinats contribuents, sectors o activitats.

A continuació, s'exposen les actuacions més destacades de prevenció i control realitzades en execució del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2016.

  1. 4.1.1. Control selectiu i investigació
  2. 4.1.2. Control extensiu
  3. 4.1.3. Fase recaptatòria
  4. 4.1.4. Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals
  5. 4.1.5. Col·laboració amb les administracions tributàries de les comunitats autònomes de règim comú per al control dels tributs estatals cedits