Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.1.2. Control extensiu

El control extensiu té per finalitat la detecció i correcció d'errors i incompliments menys complexos. S'adreça, partint de la informació de què disposa l'Agència Tributària, a verificar, amb caràcter general, totes les obligacions tributàries considerades individualment. Es basa, fonamentalment, en processos informàtics i en controls de tipus documental (sense revisió de la comptabilitat mercantil del contribuent), realitzats normalment en les pròpies oficines.

El control extensiu es realitza pels òrgans de Gestió Tributària; per la Dependència d'Assistència i Serveis Tributaris respecte dels contribuents adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents (DCGC); per les Unitats de Gestió de Grans Empreses, dependents de l'àrea d'Inspecció Financera i Tributària, respecte dels contribuents sobre els quals s'exerceixin les seves competències (entre d'altres, aquells sobre els quals la DCGC no exerceixi la seva competència però volum d'operacions del qual superi la xifra de 6,01 milions d'euros durant l'any natural immediatament anterior); i pels òrgans de Duanes i Impostos Especials en relació amb els tributs de comerç exterior i Impostos Especials.

Impost sobre la renda de les persones físiques

Les actuacions de control extensiu sobre aquest impost, el 2016, s'han centrat fonamentalment en les declaracions d'IRPF de l'exercici 2014. Els resultats obtinguts es reflecteixen en el  següent quadre de l'Annex:

Quadre núm. 21. Resultats en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Annex)

A més, es va iniciar la campanya de control de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2015, que s'estendrà durant 2017 i dades dels quals s'oferiran en la Memòria de l'Agència Tributària d'aquest any.

Impost sobre societats e impost sobre el valor afegit

El 2016, les actuacions de control extensiu realitzades en relació amb l'impost sobre societats i l'impost sobre el valor afegit s'han centrat bàsicament en les declaracions de l'exercici 2014, tant de grans empreses com de la resta d'obligats.

Respecte a l'impost sobre societats de l'exercici 2014, s'han practicat 38.491 liquidacions, per un import global de 306,858 milions d'euros. Pel que fa a l'impost sobre el valor afegit corresponent a l'exercici 2014, s'han efectuat 124.571 liquidacions provisionals per un import global de 1.506,401 milions d'euros.Aquestes xifres inclouen els resultats de les actuacions de control que tenen com a conseqüència les liquidacions de contret previ, les minoracions de devolucions i compensacions, així com les de bases imposables negatives.

Finalment, pel que fa als contribuents adscrits al registre de devolucions mensuals d'IVA, les liquidacions provisionals relatives a l'exercici 2015, iniciades en aquell mateix exercici i finalitzades l'any 2016, han ascendit a 12.611, amb un import total de 246,9 milions d'euros.

Actuacions sobre contribuents en Mòduls

En el cas de contribuents sotmesos al règim d'estimació objectiva, els resultats de les actuacions de control es tradueixen en la incoació d'actes d'inspecció i en l'emissió de liquidacions provisionals  Les principals dades s'assenyalen en el següent quadre de l'Annex:

Quadre núm. 22. Resultats en el règim de Mòduls (Annex)

Comprovació de declaracions periòdiques

Partint del cens d'empresaris, professionals i retenidors es realitza un control automatitzat del compliment de les obligacions de presentació d'autoliquidacions periòdiques (de l'impost sobre el valor afegit i de les retencions i dels pagaments fraccionats).

Durant 2016 es van emetre un total de 613.914 cartes i requeriments, atenent, a més, 32.128 tràmits d'audiència i generant-se en total 37.624 autoliquidacions presentades per un import de 32,3 milions d'euros.

També es van realitzar 30.142 liquidacions per pagaments fraccionats d'IRPF, impost sobre societats i règim simplificat d'IVA, per un import de 28,3 milions d'euros.

Control en les Duanes

Avui l'actuació de les Duanes, a part d'assegurar la màxima agilitat possible en el comerç internacional, s'orienta a la realització de controls encaminats a la protecció dels interessos financers de la UE i dels seus Estats Membres, així com a la protecció i seguretat de tots els ciutadans de la Unió.

Les actuacions orientades a combatre el frau en tributs afecten a dos grans àmbits:

  • En l'àmbit de la Unió Europea, els relacionats amb els recursos propis: drets duaners, drets agrícoles i cotitzacions del sucre.
  • En l'àmbit intern, els que afecten als impostos indirectes: Impost sobre el valor afegit, Impostos Especials i els impostos mediambientals.

De la mateixa manera, les duanes també duen a terme actuacions encaminades a combatre activitats il·lícites que transcendeixen l'àmbit fiscal com són, entre d'altres, els controls sanitaris, els que incideixen sobre el control de la qualitat dels productes garantint la seguretat del consumidor, els que tenen per objecte la protecció de la propietat intel·lectual, el medi ambient o el patrimoni cultural, el control dels intercanvis comercials amb material de defensa i doble ús, productes químics, substàncies que puguin ser empleades com precursors d'estupefaents i substàncies psicotròpiques, així com el control de la violació d'embargaments comercials impostos per la UE i Nacions Unides, o controls d'espècies de fauna i flora protegides pel Conveni CITIS. Durant l'any 2016 s'ha establert un nou tipus de control encaminat a solucionar el problema de la tala il·legal i el comerç associat a aquella pràctica per aconseguir una gestió forestal sostenible: és el control de les llicències FLEGT establert pel Reglament (CE) núm. 2173/2005 del Consell, de 20 de desembre de 2005.

Com exemple dels resultats d'aquests controls, en el d'espècies protegides (Conveni CITIS): durant l'any 2016 s'han intervingut 563 unitats i 39.000 grams (angules) d'animals vius pertanyents a espècies protegides. En l'àmbit de la defensa de la propietat intel·lectual, el 2016, entre altres resultats, s'han practicat 3.793 retencions d'expedicions de mercaderia per presumpta vulneració de drets de propietat intel·lectual.

El control tributari té per objecte verificar la correcta declaració dels elements determinants del deute duaner i fiscal, en el moment del despatx duaner o en revisió posterior:

  • Identificació de la mercaderia objecte de la declaració duanera i la seva correcta classificació aranzelària.
  • Verificació de l'origen de la mercaderia i dels documents acreditatius del mateix.
  • Comprovació de les bases imposables declarades.

El control extrafiscal suposa un control documental basat en la verificació dels certificats i autoritzacions expedides pels organismes competents o un control físic per constatar que la mercaderia presentada a despatx coincideix amb la declarada.

Independentment del procediment de declaració empleat (normal o simplificat) el poder identificar el comerç il·legítim i, per tant, de sota risc, permet a les autoritats duaneres centrar els recursos limitats en aquells operadors que suposen un risc major, facilitant el comerç legítim.

En aquest context, es va crear la figura de l'operador econòmic autoritzat (OEA), operador de confiança que, després de complir una sèrie de requisits, es podrà beneficiar de simplificacions duaneres i facilitacions de seguretat. Actualment, a la UE hi ha més d'11.000 empreses certificades i s'han signat acords de reconeixement mutu internacional amb alguns països, el que no només enforteix la seguretat de tota la cadena logística, sinó que també facilita el comerç. A més, es consolida a escala internacional l'enfocament adoptat per l'Organització Mundial de Duanes i dona resposta al desitjo de la comunitat empresarial d'evitar la proliferació de requisits i d'homologar els procediments de protecció en les duanes. La UE ha adoptat acords de reconeixement mutu del règim d'Operador Econòmic Autoritzat amb el Japó, els Estats Units, Suïssa, Noruega i amb la República Popular la Xina.

Espanya compta amb 749 d'aquests Operadors, havent concedit aquesta condició el 2016 a 41 nous operadors.

A més, durant l'any 2016 es van escanejar un total de 32.816 contenidors, tant d'importació com d'exportació, per comprovar que la càrrega declarada coincidia amb la imatge radiogràfica obtinguda de l'interior del contenidor i comprovant la possible existència de dobles fons o compartiments ocults. També s'ha continuat amb el control radiològic dels mateixos, amb l'objectiu de detectar possibles trànsits il·lícits de materials nuclears i radioactius, així com mercaderies contaminades.

Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de les mercaderies en Duanes:

Quadre núm. 23. Resultats dels controls documentals i reconeixements físics de mercaderies en les Duanes (Annex)

Intervenció i gestió d'Impostos Especials

Les actuacions d'intervenció d'Impostos Especials es caracteritzen per implicar tant controls previs com simultanis al moment de realització del fet imposable. Això ve motivat perquè en aquests casos conflueixen, al costat d'elevats tipus impositius, supòsits d'exempcions, no-subjeccions i bonificacions tributàries en funció de la destinació, amb bases imposables no monetàries. En el desenvolupament de la seva funció, els interventors aixequen actes de caràcter previ per regularitzar la situació tributària dels subjectes passius que comproven. El caràcter previ d'aquestes actes ve motivat, entre altres circumstàncies, pel fet que la comprovació comptable es limita als registres exigits per la Llei i el Reglament d'Impostos Especials.

Les dades corresponents als exercicis 2015 i 2016 s'ofereixen en el següent quadre de l'Annex:

Quadre núm. 24. Activitat interventora (Annex)