Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.1.4. Col·laboració de l'Agència Tributària amb els òrgans jurisdiccionals

L'Agència Tributària desenvolupa el deure de col·laboració amb els òrgans jurisdiccionals, establert en els articles 118 de la Constitució Espanyola i 17.1 de la Llei orgànica del poder judicial, a través de diverses funcions, entre les que destaquen l'auxili judicial i el peritatge en processos de delicte contra la Hisenda Pública, el subministrament d'informació tributària, telemàtica i individualitzada, als òrgans jurisdiccionals i al Ministeri Fiscal i l'exercici de la funció de policia judicial pels funcionaris de Vigilància Duanera.

En aquell sentit, la col·laboració s'instrumenta, bàsicament, a través de les següents vies: 

Unitat de suport a la Fiscalia Anticorrupció

L'Agència Tributària disposa d'una Unitat de suport a la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada (Fiscalia Anticorrupció), de la qual funció consisteix en realitzar els informes, auditories i actuacions que li requereixi el Fiscal Cap de la Fiscalia Especial o el Fiscal General de l'Estat. Aquesta Unitat depèn orgànicament i funcionalment de la Direcció General de l'Agència Tributària i està dotada i finançada per l'Agència. 

Col·laboració en l'àmbit dels delictes contra la Hisenda Pública

 • Actuacions anteriors a la iniciació del procés penal:

  Les actuacions de comprovació que desenvolupa l'Agència Tributària a través del procediment d'inspecció poden posar de manifest fets susceptibles de ser constitutius d'un delicte contra la Hisenda Pública. En aquest cas, una vegada ultimada l'actuació de l'Agència Tributària, dona lloc a l'elaboració d'un informe detallat per l'actuari i a la presentació de les corresponents denúncies i querelles.

  Addicionalment, l'Agència Tributària també presenta denúncies per l'existència d'indicis de frau fiscal després de la realització d'actuacions d'investigació pels òrgans d'Inspecció, sense que s'hagi iniciat un procediment de comprovació.

  El 2016, s'han tramitat 226 expedients de denúncia per delicte fiscal referits a una quota de 278,33 milions d'euros i 72 expedients per blanqueig de capitals referit a una quota de 75,74 milions d'euros.

 • Actuacions durant el procés penal:

  Durant el procés penal, són nombroses les sol·licituds de col·laboració de l'Agència Tributària per part dels òrgans jurisdiccionals, bé a través d'un auxili judicial, bé a través de peritatges, en causes per delictes contra la Hisenda Pública, matèria en la que els seus funcionaris són plenament competents. 

  En el següent quadre de  l' Annex es reflecteixen les dades relatives al nombre de funcionaris que han col·laborat en l'auxili judicial:

Quadre núm. 30. Actuacions de peritatge i auxili judicial durant el procés penal (Annex)

A més, els actuaris que han realitzat informes de delicte fiscal, base de les denúncies presentades per l'Agència Tributària, participen en el procés penal, ratificant aquests informes, bé en la fase d'instrucció, bé en judici oral, en la seva condició de testimonis..

 • Actuacions per assegurar les possibles responsabilitats pecuniàries que es declarin en el procés penal:

  Després de les modificacions introduïdes en la Llei general tributària (d’ara endavant, LGT) per la Llei 7/2012, l'Agència Tributària pot adoptar mesures cautelars per garantir les possibles responsabilitats que es declarin en el procés judicial, tant abans de la iniciació del procés (article 81.5 LGT) com després de formulada la denúncia per delicte contra la Hisenda Pública (article 81.8 LGT), cas en què han de ser sotmeses al jutge penal.

  Les mesures cautelars adoptades en els anys 2013, 2014, 2015 i 2016 en el marc de les previsions dels articles 81.5 i 81.8 LGT es posen de manifest en el quadre núm. 31. Nombre de mesures cauteladres (arts. 81.5 i 81.8 LGT)  de l'Annex.

  A més, els òrgans de recaptació de l'Agència Tributària mantenen la competència per investigar, sota la supervisió de l'autoritat judicial, el patrimoni que pugui resultar afecte al pagament de les quanties pecuniàries associades al delicte (disposició addicional 19a LGT). 

 • Actuacions en l'execució de sentències penals:

  De conformitat amb el que disposa la disposició addicional 10a de la Llei general tributària, i en l'article 305.7 del Codi penal, després de la reforma operada per la Llei orgànica 7/2012, l'Agència Tributària auxilia als jutges i tribunals en l'execució de les sentències condemnatòries per delicte contra la Hisenda Pública, exigint pel procediment de constrenyiment la pena de multa i la responsabilitat civil declarada en sentència.

Col·laboració en uns altres processos judicials.

Els funcionaris de l'Agència Tributària realitzan altres tasques de col·laboració en els processos judicials, actuant com a administradors judicials, arquitectes taxadors, liquidadors, administradors concursals o síndics.

Subministrament d'informació

El Conveni de col·laboració, de 7 de setembre de 2010, entre el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministeri de Justícia i l'Agència Tributària, en matèria de cessió d'informació tributària per l'Agència als Jutjats i Tribunals, permet als òrgans jurisdiccionals accedir directament a les bases de dades de l'Agència Tributària, mitjançant connexió telemàtica (web service), a través del Punt Neutre Judicial que gestiona el CGPJ en el marc definit per l'Agència Tributària. A més, per a aquells supòsits no inclosos en l'acord, es tramiten sol·licituds individuals d'informació.

Les dades rellevants en relació amb el subministrament d'informació es recullen en el següent quadre de l'Annex:

Quadre núm. 32. Subministrament d'informació a Òrgans Jurisdiccionals (Annex)

En aquest sentit, s'observa un significatiu descens l'any 2016 respecte als anys anteriors en els que la tendència era a l'alça.

Es considera que una de les causes del descens, el 2016, del nombre d'accessos al Punt Neutre Judicial (PNJ), és l'increment que s'ha produït durant aquest any dels requeriments judicials d'informació. El 2015 van arribar 1.047 requeriments des del PNJ, mentre que el 2016 van ser 4.071. El nombre de requeriments rebuts per totes les vies el 2016 s'ha duplicat en relació amb els de 2015, passant de 3.700 a 8.169. El major increment es registra en els rebuts del PNJ (quatre vegades més), però també s'ha incrementat significativament el nombre dels que arriben directament presentats en les oficines de registre de l'Agència Tributària o per correu.

Durant 2016 s'han tramitat 13.871 sol·licituds judicials d'informació tributària individual, gairebé 55 informes per dia laboral.