Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.1.1. Control selectiu i investigació

Les actuacions de control selectiu i investigació tenen per finalitat detectar i regularitzar els incompliments més complexos, així com perseguir les formes més sofisticades de frau. El seu caràcter selectiu les fa recaure sobre els contribuents que presenten un risc fiscal més elevat. Tenen un gran component investigador i comporten, en general, una revisió de la situació tributària global objecte d'actuació inspectora. Per aquests motius, els òrgans que les duen a terme estan dotats de les facultats més àmplies que la normativa atribueix a l'Administració tributària.

Les actuacions de control selectiu es duen a terme pels òrgans d'Inspecció Financera i Tributària, quan es refereixen a tributs interns i, pels òrgans de Duanes i Impostos Especials, respecte dels tributs sobre el comerç exterior i els Impostos Especials.

Aquestes actuacions culminen, normalment, amb les corresponents liquidacions administratives que regularitzen la situació tributària de l'obligat tributari o bé amb la presentació de denúncia davant el Ministeri Fiscal quan, en el curs de les actuacions, s'aprecien indicis de delicte contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals o contraban.

El 2016, s'han remès al Ministeri Fiscal 226 informes de delicte fiscal que afecten a un total de 210 contribuents (sens perjudici de les actuacions de Vigilància Duanera en delictes de frau fiscal). L'import global de quotes defraudades és de 278,33 milions d'euros Aquestes dades es mostren en el següent quadre de l'Annex:

Quadre núm. 17. Delictes fiscals denunciats per les àrees d'Inspecció Financera i de Duanes i II. EUA (Annex)

Les principals magnituds que resulten de les activitats de control selectiu es reflecteixen en el  quadre de l'Annex:

Quadre núm. 18. Control del frau tributari i duaner: principals magnituds (Annex)

Actuacions inspectores sobre tributs interns

Aquestes actuacions comprenen totes les realitzades pels òrgans de l'àrea d'Inspecció Financera i Tributària de les Delegacions Especials i de la Delegació Central de Grans Contribuents, en exercici de les funcions administratives atribuïdes a la inspecció tributària per l'article 141 de la Llei general tributària.

L'import total de deute liquidat el 2016 va ascendir a 5.059,49 milions d'euros. En aquest import es recull tant deute instruït i liquidat en el propi exercici 2016, com deute instruït en exercicis anteriors i liquidat el 2016, no computant-se, tanmateix, el deute instruït en l'exercici però continguda en actes que no s'hagin confirmat a la finalització de l'exercici 2016.

Per grups de programes, han augmentat les actuacions específiques de comprovació i investigació (5.752 expedients amb un increment de l'1,54% respecte dels 5.665 expedients finalitzats el 2015) i s'ha produït una disminució d'actuacions en Comprovació Sectorial (2.931 expedients amb una disminució del 4,65% respecte dels 3.074 expedients finalitzats el 2015), Professionals (2.845 expedients amb una disminució del 8,67% respecte dels 3.115 expedients finalitzats el 2015) i Societats i Socis (2.455 expedients amb una disminució del 4,44% respecte dels 2.569 expedients finalitzats el 2015).  

Actuacions inspectores sobre els tributs que graven les operacions de Comerç Exterior i sobre els Impostos Especials

S'inclouen les actuacions inspectores realitzades pels òrgans de l'àrea d'Inspecció de Duanes i Impostos Especials de les Delegacions Especials i de la Delegació Central de Grans Contribuents, per tal de combatre el frau que afecta tant als interessos financers de la Unió Europea, és a dir, als recursos propis i als ajuts comunitaris a l'exportació de productes agrícoles, com als tributs interns que graven les operacions de comerç exterior i als Impostos Especials.

L'any 2016, s'han realitzat 3.825 actuacions de comprovació i investigació, amb una liquidació de 248,77 milions d'euros.

Impostos Especials:

El 2016, les comprovacions es van centrar fonamentalment en els següents àmbits:

  • Exempcions i supòsits de no-subjecció de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, així com revisió de les bases imposables declarades, especialment en relació amb automòbils i amb embarcacions de bandera no espanyola corresponents a persones o entitats residents a Espanya o que siguin titulars d'establiments situats a Espanya.
  • Ús indegut de gasoil bonificat.
  • Control de la fabricació d'electricitat per productors en instal·lacions no inscrites en el Registre Territorial dels Impostos Especials en les activitats previstes a l'efecte en la normativa reguladora dels Impostos Especials, així com l'aplicació de les exempcions de l'Impost sobre l'Electricitat.
  • Control de la declaració i ingrés de l'Impost sobre el Valor de la Producció de l'Energia Elèctrica, de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte D'hivernacle i de l'Impost Especial sobre el Carbó.
  • Control de l'exempció corresponent a l'ús i destinació donada pels usuaris d'alcohol parcialment desnaturalitzat amb desnaturalitzant general.
  • Frau a l'IVA derivat d'operacions amb productes subjectes a Impostos Especials.

Comerç exterior:

Les actuacions en l'àrea de control duaner s'han adreçat a la revisió d'aquells elements dels tributs que graven el comerç exterior i que no poden ser comprovats en el moment del despatx duaner.

En particular, es realitzan controls del valor en duana de les mercaderies amb l’objecte de detectar pràctiques fraudulentes. En aquest sentit, la infravaloració de les mercaderies importades es considera un dels focus més importants de frau existent en el moment actual, essent els sectors més afectats els del tèxtil, el calçat, les bosses i els articles de marroquineria. Altres controls tenen per objecte comprovar si el preu real de les mercaderies es correspon amb la documentació comercial presentada en el moment del despatx duaner i, si escau, se sol·licita justificació per aclarir els dubtes que puguin plantejar-se a la Duana per la declaració de valors anormalment baixos. Igualment, es comproven els casos en els que, existint conceptes a incloure en el valor en duana com ajustaments al preu pagat o per pagar, no s'ha incrementat el valor i, finalment, la concurrència de circumstàncies-especialment la vinculació - que impedeixin la utilització del valor de transacció i obliguin a la utilització dels mètodes secundaris de valoració.

Així mateix, es duen a terme revisions de l'origen de les mercaderies i de l'aplicació de drets antidúmping per evitar el frau consistent en la presentació de certificats d'origen i factures falses o adulterades, en la realització de vendes-reals o fictícies - al país d'origen real amb tercers països més amb tractament preferencial o sense drets antidúmping i en la incorrecta aplicació del codi addicional que comporta el pagament d'un dret antidúmping inferior al general o d'import zero. A més, es realitzan controls sobre la classificació aranzelària de les mercaderies.

D'altra banda, s'aborda la problemàtica específica en la importació de productes agrícoles i de la pesca. L'experiència adquirida durant el temps ha servit per crear els oportuns perfils de risc que han permès fer un seguiment detallat de les empreses importadores i tallar, en la mesura del possible, les situacions de frau detectades. Aquestes situacions venen determinades per les característiques del gravamen sobre determinats productes, amb una sèrie de mesures especials que permeten la importació amb exempció, però associades a uns requisits estrictes, incompliment del qual implica una tributació molt elevada. Entre elles, poden citar-se els contingents aranzelaris pels quals s'estableixen exempcions o reduccions dels drets aplicables a les mercaderies, però amb uns límits quantitatius que exigeixen el control de què no s'apliquen per damunt dels mateixos; els drets addicionals sobre determinats productes de quantia variable en funció de l'evolució dels preus internacionals; i els valors en duana declarades o la possible exempció dels drets si les mercaderies s'acullen al règim de destinació final.

En els últims anys, s'ha posat de manifest l'existència de trames orientades a la introducció de la mercaderia en el territori duaner de la Unió, a través d'empreses de la qual única finalitat és la de procedir al despatx d'importació, ocultant la identitat dels verdaders destinataris de la mercaderia. D'aquesta manera, la importació es converteix en la primera fase d'una cadena d'incompliments tributaris que afecten en les següents etapes als tributs interns.

En relació amb l'IVA a la importació, cal destacar el control de l'aplicació de tipus reduïts i de l'exempció en els despatxos de lliure pràctica. Així mateix, es controla el frau a l'IVA interior derivat d'operacions de comerç exterior.

Repressió del contraban, del blanqueig de capitals i d'uns altres fraus

En matèria de lluita contra el contraban i el blanqueig de capitals, les unitats de Vigilància Duanera realitzan actuacions dirigides a la repressió del contraban i tràfic il·lícit d'estupefaents, tabac, productes falsificats i altres gèneres, així com del blanqueig de capitals connex amb aquestes activitats delictives, en coordinació amb uns altres organismes de l'Estat, desenvolupant les seves actuacions de vigilància i control en l'espai marítim, aeri i terrestre.

Les unitats de Vigilància Duanera també desenvolupen actuacions de control i suport de la resta d'àrees del Departament de Duanes i Impostos Especials, entre les que s'inclouen controls preventius en recintes duaners mitjançant tècniques d'inspecció no intrusiva, controls de moneda, i el control de la seguretat de la cadena de transport internacional.

Així mateix, realitzan actuacions de lluita contra el frau fiscal i l'economia submergida, col·laborant amb uns altres Departaments de l'Agència Tributària, ja sigui en l'àmbit penal o en via administrativa. La creixent complexitat del frau, així com la internacionalització de les seves estructures, necessita una coordinació externa i una necessitat d'optimització dels recursos de l'Agència Tributària mitjançant la cooperació i col·laboració entre les diferents àrees funcionals.

El 2016, es van intervenir, fruit d'aquestes actuacions, 91.100 kg d'haixix, 11.657 kg de cocaïna i 14.051.074 paquets de tabac, fet que suposa un total de 1.050 delictes i 8.120 infraccions. Així mateix, s'han denunciat 74 delictes de falsificació i 2.158 infraccions, a més de 72 delictes de blanqueig de capitals.

Les xifres sobre contraban i sobre les actuacions realitzades durant aquest exercici s'exposen en  els següents quadres de l'Annex:

Quadre núm. 19. Actuacions de lluita contra el contraban (Annex) Quadre núm. 20. Principals actuacions de Vigilància Duanera (Annex)