Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.2.2. Programes d'assistència genèrics

Programes informàtics d'ajuda i formularis per a la confecció de declaracions

Des de l'exercici 2013 es va suprimir el paper preimprès, per la qual cosa totes les declaracions efectuades a partir d'aquella data s'han de realitzar amb programes d'ajuda, els quals poden ser proporcionats per l'Agència Tributària (Programa PADRE o Renda WEB) o altres programes externs.

 • Programa d'Ajuda per a l'autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (PADRE) i Renda WEB.

Aquests programes poden descarregar-se de la pàgina web de l'Agència www.agenciatributaria.es.

A més, els contribuents que no disposin d'un ordinador personal o el prefereixin poden acudir amb cita prèvia a les oficines de l'Agència Tributària o a les de determinades entitats col·laboradores perquè se'ls confeccioni l'autoliquidació per personal especialitzat que utilitza el programa PADRE o Renda WEB.

 • Altres programes d'ajuda per a la confecció de declaracions. Els Programes d'Ajuda llocs a disposició dels contribuents durant l'any 2016 van ser, entre d'altres, els següents:

  • Declaracions fiscals: Renda (Programa PADRE) i Renda WEB (s'exclouen Activitats econòmiques), Patrimoni (714), Societats (200 i 220), IVA (390 i 340).

  • Declaracions informatives: Models 180, 184, 190, 193, 345, 347 i 349.

  • Els serveis d'emplenament i presentació dels models 182, 188, 198 i 296 de l'exercici fiscal 2016.

  • En Formulari per a la seva presentació (Predeclaració): Models 111, 115, 130, 131, 202 i 303.

  • Càlcul de Retencions 2016.

Realització de tràmits per telèfon

L'Agència Tributària compta amb un Centre d'Atenció Telefónica (901 20 03 45) operatiu de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores (fins a les 21 hores de l'abril al juny i fins a les 15 hores l'agost). Entre els serveis d'assistència tributària que presta, destaquen els següents: gestió de l'esborrany de la declaració de l'IRPF, deducció per maternitat, deducció per família nombrosa i persones amb discapacitat, recaptació (gravació de sol·licituds d'ajornament, fraccionament i compensacions, pagament telefònic, així com subscripció de serveis de l'Agència Tributària, entre altres), canvi de domicili, informació de no residents, suport DIT Informatives i requeriments ARES.

A més, durant els mesos de campanya de Renda, els mitjans personals del CAT es reforcen a través de la contractació d'una empresa externa, ja que no seria possible prestar aquesta assistència amb els mitjans propis de què disposa l'AEAT. Aquesta és la OTAC, Oficina Telefónica d'Assistència al Contribuent.

Durant l'any 2016 es van produir, entre d'altres, les següents actuacions:

El total de trucades ateses per l'Oficina Telefónica d'Atenció al Contribuent (OTAC) i el Centre d'Atenció Telefónica (CAT) va ser d'1.702.886.

Respecte a la deducció per famílies nombroses i persones amb discapacitat (DAFAS) s'han realitzat un total de 198.336 gestions (aquest servei va començar a funcionar el 7 de gener de 2015).

El servei de requeriments d'informació (ARES) es va posar en funcionament l'1 de juliol de 2015 i el 2016 es van atendre 6.885 sol·licituds.

Es van realitzar 37.813 expedients de Baixa individual (aquest servei comença a funcionar el 13 d'abril de 2016 i deixa de funcionar el 15 de juliol de 2016).

A més, l'Agència Tributària disposa de serveis telefònics automàtics, és a dir, Unitats de Reconeixement de Veu (901 12 12 24) (disponibles de dilluns a diumenge, 24 hores al dia), per a tràmits molt senzills com els serveis de sol·licitud d'etiquetes identificatives, informació automàtica sobre devolucions, confirmació d'esborrany i petició de certificats de Renda.

Aquests serveis telefònics automatitzats van rebre, el 2016, un total de 399.230 trucades.

Cita prèvia

Els contribuents poden sol·licitar cita prèvia per ser atesos en les oficines de l'Agència Tributària, tant per a l'elaboració de declaracions tributàries, especialment de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, com per a tramitar la informació que els hagi estat requerida en un procediment de comprovació.

L'any 2015, es va implantar a l'Agència Tributària la cita prèvia per a tots els serveis.

El sistema de cita prèvia generalitzada permet als contribuents concertar dia i hora per ser atesos en les oficines de l'Agència Tributària en els serveis de recaptació (pagament i informació sobre deutes, embargaments, ajornaments, recursos de recaptació i altres tràmits de recaptació) i de gestió (informació, gestió censal, certificats i mòduls).

La cita prèvia pot sol·licitar-se presencialment, per Internet o per telèfon. En aquests dos últims casos, el sistema envia, si així el desitja el contribuent, un correu electrònic o un SMS recordant la cita.

Tenint en compte l'ampliació de l'àmbit d'aquest servei, durant l'any 2016 es van concertar 7.115.671 cites prèvies (deduïdes les cites anul·lades o modificades), un 6,2 per cent més que l'any anterior; d'elles, 2.462.636 corresponen a cites concertades en Campanya de Renda (un 6,5% més que l'any anterior).

Assistència presencial en les Administracions de l'Agència Tributària: ATENEU.

El programa ATENEU permet comptabilitzar els serveis d'informació oferts als contribuents de manera presencial en totes les Delegacions Especials de l'Agència Tributària. Segons l'aplicació, durant l'any 2016, el nombre de contribuents que van acudir a les oficines de l'Agència Tributària per obtenir informació presencial va ser de 14.506.930.

Registre d'apoderaments, successions i representacions legals

A través d'aquest servei, els obligats tributaris poden realitzar per Internet qualsevol tràmit davant l'Agència Tributària mitjançant un representant (intermediari fiscal). A 31 de desembre de 2016 estaven actius 4.158.646 apoderaments per a tràmits per Internet, un 36,5 per cent més que l'any anterior.

Obtenció de certificats

Conforme a la normativa vigent, existeixen nombrosos supòsits en els que els ciutadans es veuen obligats a acreditar davant les Administracions Públiques, o davant els organismes i entitats dependents de les mateixes, el fet de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries o qualsevol altra circumstància de caràcter tributari, com, per exemple, el nivell de renda.

Per tal de gestionar aquest servei de manera més eficient i facilitar als ciutadans aquesta acreditació-evitant que hagin de desplaçar-se a les nostres oficines-, l'Agència Tributària, pot subministrar directament a les Administracions Públiques sol·licitants la informació continguda en els certificats, amb la mateixa validesa i eficàcia que aquests.

Durant l'any 2016, la xifra de certificats substituïts per subministraments a Administracions Públiques de qualsevol àmbit territorial va ser de 47.389.711.

A més, la xifra de certificats sol·licitats directament pels ciutadans en les oficines de l'Agència durant l'any 2016 ha estat 1.229.016, fet que suposa un descens de més del 15 per cent respecte a les dades el 2015.