Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.2.8. Llei de transparència

El 10 de desembre de 2013 es va publicar la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bona govern, amb entrada en vigor prevista per a un any després. L'Agència Tributària, seguint el que preveu la Llei, va crear la Unitat gestora del dret d'accés a la informació pública (UDAI), que, fins a 31 de desembre de 2016, va tramitar 197 sol·licituds d'informació, de les quals va resoldre 190: va concedir 88 (30 d'elles parcialment); va denegar 60; va inadmetre 38; es va produir desistiment del sol·licitant en 2 sol·licituds i va arxivar d'altres 2.

De l'anàlisi d'aquestes sol·licituds es dedueix que no existeixen preguntes que es repeteixen periòdicament. Entre els temes rellevants estan els relatius a recursos humans, a contractes, subhastes, licitacions, lluita contra el frau i estadístiques tributàries.