Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.4.1. Cessió d'informació

L'Agència Tributària cedeix informació des de fa anys i de forma cada vegada més notable a unes altres Administracions Públiques perquè aquestes puguin exercir les funcions que tenen encomanades i prestar al ciutadà de la manera més eficient els serveis públics per als quals són competents. Aquella cessió d'informació requereix, amb caràcter general, el previ consentiment de l'interessat.

La informació tributària així proporcionada a uns altres organismes públics, a més d'estalviar als ciutadans milions de desplaçaments anuals per sol·licitar certificats tributaris i reduir els temps de tramitació i els costos de gestió de les Administracions, ha contribuït a evitar i combatre fraus en l'obtenció de prestacions socials, subvencions o ajuts públiques.

Com a conseqüència dels convenis de cessió d'informació a unes altres Administracions, l'Agència Tributària ha atès, durant 2016, més de 66,7 milions de peticions d'informació relativa a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (la meitat aproximadament del Ministeri de Sanitat) i més de 7,6 milions de certificats d'estar al corrent d'obligacions tributàries.

Així mateix, l'Agència Tributària subministra informació als Jutjats, Tribunals i membres del Ministeri Fiscal. Durant 2016, en el marc estipulat en el Conveni de col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Ministeri de Justícia, els subministraments normalitzats que s'han efectuat de manera directa i automatitzada a través del Punt Neutre Judicial gestionat pel CGPJ, han suposat més de 7,6 milions. A més, s'han tramitat 13.871 sol·licituds no normalitzades d'informació.

Avui dia, les dades tributàries de caràcter estadístic serveixen per minorar les mides mostra'ls de les enquestes competència d'organismes com ara l'Institut Nacional d'Estadística, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, el Banc d'Espanya i el Ministeri de Foment. D'altra banda, la utilització de registres administratius d'origen fiscal és d'ús generalitzat per a operacions estadístiques de gran transcendència per als ciutadans com l'Enquesta de Població Activa, la de Costos Laborals, la Industrial, la de Serveis, i la de Comerç Exterior, entre d'altres.