Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.4. Intercanvi i cessió d'informació

La informació obtinguda per l'Agència Tributària en l'exercici de les seves funcions té caràcter reservat. El control de la informació en poder de l'Administració tributària constitueix una exigència constitucional derivada del dret fonamental a la protecció de dades, així com del propi deure general de contribuir al sosteniment de les despeses públiques.

Ara bé, davant el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària i la seva necessària afectació a l'efectiva aplicació dels tributs, la llei empara la seva cessió a unes altres Administracions Públiques, així com a òrgans judicials en els supòsits i per a les finalitats expressament previstes.

Així, dins el marc legal, l'Agència Tributària subministra informació essencial per a la millora en la gestió i control dels procediments de nombrosos organismes públics, demostrant el compromís de l'Agència Tributària amb el tractament eficient de la informació i la col·laboració amb la resta d'Administracions Públiques.

Recíprocament, alguns dels convenis de col·laboració per a la cessió d'informació que l'Agència Tributària té signats amb unes altres Administracions Públiques articulen també la recepció periòdica d'informació valuosa per a la millora de l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i del duaner.

En aquesta matèria, els avenços tecnològics estan essent essencials, facilitant en gran mesura la tasca administrativa en permetre la transferència telemàtica de dades entre ordinadors, les creus de fitxers i la creació de registres informàtics en els que es processa i organitza la informació.

  1. 4.4.1. Cessió d'informació
  2. 4.4.2. Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques
  3. 4.4.3. Intercanvi d'informació internacional