Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.4.2. Intercanvi d'informació amb altres administracions públiques

Alguns convenis subscrits amb unes altres Administracions Públiques per a la cessió de dades, tenen en compte, al seu torn, l'obtenció d'informació en poder d'aquelles Administracions sobre béns, drets, rendes o activitats dels contribuents, que permeten a l'Agència Tributària millorar els serveis oferts al contribuent per afavorir el compliment voluntari de les seves obligacions fiscals i, sobretot, la lluita contra el frau fiscal. Aquests acords solen incloure també unes altres formes de col·laboració que van més enllà de l'intercanvi de dades.

Entre aquests convenis d'intercanvi d'informació i altres formes de col·laboració destaquen els subscrits per l'Agència Tributària amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, la Inspecció de Treball, la Direcció General del Cadastre, la Direcció General de Trànsit, el Consell General del Notariat, el Col·legi de Registradors, l'Institut Nacional d'Estadística, les Comunitats Autònomes de règim comuna, les Hisendes Forals i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Durant l'exercici 2016 es va subscriure un amb la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

Fruit d'aquesta col·laboració, l'Agència, a més de subministrar informació d'interès per al desenvolupament de les competències de tals organismes, va rebre, durant 2016, informació rellevant per a l'acompliment de les seves funcions.

Sense ànim exhaustiu, de la Seguretat Social es van atendre més de 14,7 milions de peticions d'informació patrimonial per a la seva gestió recaptatòria, així com sobre els rendiments del treball satisfets per més de 92.000 pagadors; i, recíprocament, es van rebre les altes i baixes d'empreses i treballadors, els censos d'empreses a 31 de desembre, les empreses antecessores i successores, les cotitzacions d'autònoms, les cotitzacions de mares treballadores i sol·licitants de deduccions familiars, els comptes de cotització de determinats deutors davant la Hisenda Pública, el personal investigador amb deduccions a la Seguretat Social, així com informació mensual dels models TC1. A la Direcció General del Cadastre se li va subministrar informació censal i d'immobles; i, al revés, es van rebre els padrons d'immobles de naturalesa urbana, rústica i de característiques especials, a més de les operacions immobiliàries registrades en Notaries i Registres de la Propietat.

És destacable també la informació que es rep setmanalment de la Direcció General de Trànsit sobre altes, baixes i transmissions de vehicles; i, mensualment, tant del Consell General del Notariat, sobre incompliments notarials, com del Banc d'Espanya, sobre les operacions compreses en els seus Circulars 1/2012 i 4/2012, relatives, respectivament, a transaccions econòmiques amb l'exterior declarats per entitats financeres i a transaccions econòmiques i saldos d'actius i passius financers declarades per residents espanyols.

També de l'Institut Nacional d'Estadística es rep el padró municipal de tot el territori nacional; i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, la informació de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Durant 2016, l'Agència Tributària va subministrar a les Comunitats Autònomes de règim comuna més de 40 milions de registres relatius als Impostos sobre el Patrimoni, Activitats Econòmiques i Determinades Mitjans de Transports (matriculació), així com les variacions produïdes durant aquell període en el Cens únic de contribuents. Per part seva, les Comunitats Autònomes van subministrar més de 10 milions de registres de l'Impost sobre Successions i Donacions, de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, de Tributs cedits sobre el Joc i expedients de valors comprovats.

A més, l'Agència Tributària va subministrar a les quatre Hisendes Forals més de 41 milions de registres el 2016 i va rebre d'aquestes més de 25 milions de registres. En ambdós casos, la informació intercanviada es refereix a les declaracions informatives i altres tipus d'informació (padró d'urbana, transmissions patrimonials, etc.) presentades en els seus respectius àmbits de competència.

Igualment, es va seguir impulsant l'adhesió de les Entitats Locals als quatre convenis de col·laboració subscrites entre l'Agència Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Així, a 31 de desembre de 2016, es trobaven adherides al Conveni de subministrament d'informació 1.630 entitats locals, 986 al Conveni d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria, 65 al Conveni de recaptació executiva i 187 al Conveni de presentació telemàtica. Les adhesions a aquests convenis durant 2016 han estat les següents: 37 Entitats Locals al Conveni de subministrament, 44 al Conveni d'intercanvi d'informació i 16 al de recaptació executiva.

Quant a dades destacables d'unes altres fórmules de col·laboració que inclouen alguns d'aquests convenis, l'Agència Tributària, a més de facilitar la gestió recaptatòria d'uns altres creditors públics, com la Tresoreria General de la Seguretat Social, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, mitjançant el subministrament d'informació patrimonial per a embargaments, també procedeix al propi embargament de devolucions tributàries a favor de contribuents que tinguin deutes en període executiu amb les esmentades Administracions. En aquest marc, en l'exercici 2016 s'han embargada devolucions gestionades a l'Agència Tributària per un import de 200,1 milions d'euros que es van transferir a les arques de les Administracions esmentades anteriorment.

Aquesta informació es detalla en les dades desenvolupades en el  següent  gràfic de l'Annex:

Gràfic núm. 46. Subministraments d'informació. Administracions públiques (Annex)