Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.5.1. Control intern

Com a òrgan especialitzat de control intern, té la missió d'avaluar el sistema de control intern i afavorir el desenvolupament del mateix, mitjançant la realització d'inspeccions de serveis i auditories als òrgans centrals i territorials de l'Agència.

Actuacions d'inspecció

Les actuacions d'inspecció del Servei d'Auditoria Interna estan subjectes al principi de planificació establerta reglamentàriament per a la Inspecció General, elaborant-se amb caràcter anual el Pla d'Actuacions de la Inspecció dels Serveis que s'aprova pel president de l'Agència Tributària. El Pla està estructurat en 31 programes: per una part, un conjunt de programes vinculats a actuacions comunes a diverses àrees i/o significatius a l'efecte de la millora dels resultats de l'Agència Tributària i, per una altra, una sèrie de programes vinculats a la gestió de riscos de l'Agència Tributària, al seguiment dels òrgans territorials i l'anàlisi i control d'àrees sensibles, de seguretat i de col·laboració institucional.

Com a conseqüència d'aquestes actuacions d'inspecció dels serveis, el Servei d'Auditoria Interna elabora informes, que poden contenir recomanacions als Departaments de l'Agència Tributària (mocions) i a les Direccions de les Unitats auditades (propostes).

L'any 2016 s'han elaborat 109 informes sobre resultats de la gestió, que han suposat l'emissió de 4 mocions i 403 propostes. El 2015 es van elaborar 76 informes, 16 mocions i 381 propostes.

Seguiment i avaluació permanent dels sistemes de control intern de gestió, riscos i conductes

El Servei d'Auditoria Interna realitza aquest seguiment i avaluació a través de la cooperació més àmplia amb els Departaments i Serveis Centrals i amb les diverses Delegacions Territorials.

La col·laboració institucional amb els diferents Departaments s'exerceix igualment a través del funcionament de les diverses Comissions Sectorials de Seguretat i Control, creades a l'Agència Tributària per a les següents àrees o sectors: de Gestió Tributària, d'Inspecció Financera i Tributària, de Recaptació, de Duanes i Impostos Especials i Vigilància Duanera, de Seguretat General i Gestió Econòmica i d'Informàtica Tributària, ostentant un Inspector dels Serveis del Servei d'Auditoria Interna la Vicepresidència de cadascuna de les sis Comissions.