Salta al contingut principal
Memòria 2016

4.5.2. Incompatibilitats i investigació de conductes

El Servei d'Auditoria Interna realitza les funcions de prevenció, detecció i investigació de les possibles conductes irregulars dels empleats de l'Agència, a partir de denúncies dels contribuents o altres fonts o actuacions del propi Servei en les seves funcions de control intern. El 2016, el nombre d'investigacions reservades que van originar un informe del Servei d'Auditoria Interna va ser de 37.

També té encomanades funcions en matèria d'aplicació de la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. El Servei d'Auditoria Interna elabora les propostes i l'informe sobre les sol·licituds presentades pel personal de l'Agència Tributària, tant d'autorització de compatibilitat amb unes altres activitats públiques com de reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, que el titular de la Direcció General ha de formular en els expedients de compatibilitat. El 2016 s'han informat 96 expedients de compatibilitat.