Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.1.3.Altres rendes no sotmeses a l'impost

 1. Rendes del treball

  • Dietes i assignacions per a despeses de viatge en les condicions i amb els límits establerts reglamentàriament.
  • Lliuraments que s'exclouen per llei de la consideració de retribució del treball en espècie.
  • Tindrà la consideració de renda exempta el 50 per 100 dels rendiments del treball que s'hagin meritat en ocasió de la navegació realitzada pels tripulants dels vaixells inscrits en el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres de les Canàries i de vaixells que estiguin adscrits als serveis regulars entre les Illes Canàries i entre aquestes i la resta del territori nacional, en els termes dels articles  73.2 i 75 de la Llei 19/1994, segons redacció Llei 4/2006, de 29 de març.
  • Tindrà també la consideració de renda exempta el 50 per 100 dels rendiments de treball que s'hagin meritat en ocasió de la navegació realitzada pels tripulants dels vaixells que, enarborant pavelló espanyol, estiguin inscrits en el registre de la flota pesquera comunitària i l'empresa propietària del vaixell en el registre Especial d'Empreses de Vaixells  de Pesca Espanyols, pesquin exclusivament túnids o espècies afins fora de les aigües de la comunitat i a no pas menys de 200 milles nàutiques de les línies de base dels Estats membres.
 2. Subvencions de la política agrària comunitària i ajuts públics (D.A 5a Llei 35/2006)

  • No s'integraran a la base imposable de l'Impost sobre la Renda, les rendes positives derivades dels següents ajuts:

   • Ajuts de la política agrària comunitària:
    1. Abandonament definitiu del cultiu de vinya.
    2. Prima de l'arrencada de plantacions de pomeres.
    3. Prima d'arrencada de plataneras.
    4. Abandonament definitiu de la producció lletera.
    5. Abandonament definitiu del cultiu de peres, préssecs i nectarines.
    6. Arrencada de plantacions de peres, préssecs i nectarines.
    7. Abandonament definitiu del cultiu de la remolatxa sucrera i de la canya de sucre.
   • Ajuts de la política pesquera comunitària:paralització definitiva de l'activitat pesquera d'un vaixell i per la seva transmissió per a la constitució de societats mixtes a tercers països, així com per l'abandonament definitiu de l'activitat pesquera.
   • Ajuts públics que tinguin per objecte reparar la destrucció per incendi, inundació o enfonsament d'elements patrimonials.
   • La percepció d'ajuts a l'abandonament de l'activitat de transport per carretera satisfets pel Ministeri de Foment a transportistes que compleixin els requisits establerts en la normativa reguladora de la concessió dels esmentats ajuts.
   • La percepció d'indemnitzacions públiques, a causa del sacrifici obligatori de la cabana ramadera, en el marc d'actuacions destinades a l'erradicació d'epidèmies o malalties.Aquesta norma només afecta els animals destinats a la reproducció.

  Renda que no s'integrarà a la base  imposable:

  Per al càlcul de la renda positiva no gravada es tindrà en compte tant l'import de l'ajuda percebuda com les pèrdues patrimonials produïdes en els elements patrimonials.Si aquestes pèrdues fossin superiors als ajuts podrà integrar-se a la base imposable la diferència negativa.Si no existissin pèrdues, només s'exclourà de gravamen l'import de l'ajuda.

  • Els ajuts públics, diferents de les previstes en l'apartat anterior, percebuts per a la reparació dels danys patits en elements patrimonials per incendi, inundació, enfonsament o altres causes naturals, s'integraran a la base imposable en la part en què excedeixin del cost de reparació dels mateixos.En cap cas, els costos de reparació, fins a l'import de l'esmentada ajuda, no seran fiscalment deduïbles ni es computaran com a millora.

   No s'integraran a la base imposable d'aquest Impost, els ajuts públics percebuts per compensar el desallotjament temporal o definitiu per idèntiques causes de l'habitatge habitual del contribuent o del local en el qual el titular de l'activitat econòmica exercís la mateixa.

 3. Rendes forestals (D.A. 4a Llei 35/2006)

  No s'integraran a la base imposable de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les subvencions concedides els qui explotin finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocráticos o plans de repoblació forestal aprovades per l'Administració forestal competent, sempre que el període de producció medi, segons l'espècie que es tracti, determinat en cada cas per l'Administració forestal competent, sigui igual o superior a 20 anys.

 4. Guanys no subjectes

  Pel seu període de permanència a 31-12-96

  • Estaran no subjectes a l'Impost la part dels guanys patrimonials generades abans del 20 de gener de 2006 derivades d'elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques, quan a 31 de desembre de 1996 tinguessin un període de permanència superior als que s'indiquen a continuació (D.T. 9 Llei):
   1. Més de 10 anys (és a dir, adquirits abans del 31-12-86), si es tracta de:

    • Béns immobles
    • Drets sobre béns immobles
    • Valors representatius de participacions en el capital social o en el patrimoni de societats i altres entitats l'actiu de les quals estigui constituït, almenys en el seu 50 per 100, per immobles situats en territori espanyol, a excepció de les accions o participacions representatives del capital social o patrimoni de les Societats o dels Fons d'Inversió Immobiliària.
   2. Més de 5 anys (és a dir, adquirits abans del 31-12-91), en el cas d'accions admeses a negociació en algun dels mercats secundaris oficials de valors.
   3. S'exceptuen les accions representatives de participacions en  el capital social de Sociedades d'Inversió Mobiliària i  Immobiliària, el període de permanència de la qual a aquests efectes haurà de ser superior a 8 anys.
   4. Més de 8 anys (és a dir, adquirits abans del 31-12-88), per als altres béns o drets.

  IMPORTANT:Per al conjunt de  tots els elements patrimonials als que els són d'aplicació els anteriors coeficients s'estableix un límit màxim de 400.000 euros respecte als valors de transmissió.

  • Els guanys patrimonials que se'n posin de manifest en ocasió de la transmissió d'immobles urbans adquirits a títol onerós a partir del 12 de maig de 2012 fins a 31 de desembre de 2012 estaran exemptes en un 50 per cent.
  • Els guanys patrimonials que es posin de manifest en la transmissió d'elements patrimonials per contribuents majors de 65 anys, sempre que l'import total obtingut en la transmissió es destini, en el termini de sis mesos, a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor.La quantitat màxima que es podrà aplicar, a aquests efectes, en la renda vitalícia serà de 240.000 euros.
 5. Altres rendes

  • Les rendes que es posin de manifiestoen el moment de la constitució de rendes  vitalícies assegurades resultants dels plans individuals d'estalvi sistemàtic a què es refereix la D.A. 3ª
  • Les quantitats percebudes com a conseqüència de les disposicions que es facin de l'habitatge habitual per part de les persones grans de 65 anys, així com de les persones que es trobin en situació de dependència severa o de gran dependència a què es refereix l'article 24 de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, sempre que es duguin a terme de conformitat amb la regulació financera relativa als actes de disposició de béns que conformen el patrimoni personal per assistir les necessitats econòmiques de la vellesa i de la dependència.
  • La part del guany patrimonial derivat de la transmissió de la participació en el capital de les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Inmobiliario(SOCIMI) determinada d'acord amb l'establert en la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, la qual cosa regula aquest tipus de societats.
  • Estaran exempts els ajuts excepcionals per danys personals en casos de mort i d'incapacitat absoluta i permanent  abonats com a conseqüència dels moviments sísmics esdevinguts l'11 de maig de 2011 a Lorca ( Art.2 i art.12.8 R.D.Ley 6/2011).
  • Estaran exempts els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la transmissió a partir del 8 de juliol del 2014 d'accions o participacions adquirides pel contribuent entre l'11 de juliol del 2011 i el 29 de setembre de 2013 d'empreses de nova o recent creació, sempre que es compleixin els requisits i condicions establerts en la disposició addicional trenta-quatrena de la Llei de IRPF.
  • No s'integraran a la Base Imposable de l'impost els guanys patrimonials produïts per la percepció d'ajuts concedits per compensar els costos en les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital.
  • No estaran subjectes a l'impost els ajuts econòmics que es concedeixin per despeses de malaltia no cobertes pel Servei de Salut o Mutualitat corresponent, que es destinin al tractament o restabliment de salut.
  • Amb efectes des de l'1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits es declaren exempts els guanys patrimonials que derivin de la transmissió per dació en pagament o en execució hipotecària o notarial de l'habitatge habitual del deutor o del garant del deutor.

   Estaran exemptes sempre que el guany sigui per la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre l'esmentat habitatge habitual contret amb una entitat de crèdit o una altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

   És necessari que el propietari de l'habitatge habitual no disposi d'altres béns o drets en prou quantia per satisfer la totalitat del deute i evitar l'alienació de l'habitatge.

No estaran subjectes a l'impost la devolució derivada d'acords celebrats amb entitats financeres, en efectiu o a través d'altres mesures de compensació juntament amb els interessos indemnitzatoris que es poguessin percebre, de les quantitats prèviament satisfetes en concepte d'interessos per l'aplicació de clàusules de limitació de tipus d'interès de préstecs.(Clausula terra).

En tot cas, si les esmentades quantitats ara tornades van ser objecte de deducció per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, ja sigui deducció estatal o autonòmica, o bé despesa deduïble de rendiments de capital immobiliari o d'activitats econòmiques, haurà d'aplicar, en la liquidació de l'impost, caselles 0539, 0541 i 0544, les quantitats deduïdes, sense calcular interessos de demora.