Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.1.4.Període impositiu i meritació de l'impost

Com a regla general el període impositiu coincideix amb l'any natural i l'impost es merita el 31 de desembre de cada any.

El període impositiu serà inferior a l'any natural exclusivament en el cas que es produeixi la mort del contribuent un dia diferent al 31 de desembre.

En tal supòsit el període impositiu acaba i es merita l'impost en la data de defunció.

Del compliment de les obligacions tributàries pendents del mort són responsables els hereus o legataris.

Mort d'un contribuent integrat a una unitat familiar

Si es produeix la mort d'algun membre de la unitat familiar durant l'any, existeixen únicament les següents possibilitats de tributació:

  1. Tributació individual de tots els membres de la unitat familiar.
  2. Tributació conjunta de la unitat familiar (determinada segons la situació a 31 de desembre) sense incloure al mort, i tributació individual del mort.

TRIBUTACIÓ EN PERÍODES INFERIORS A L'ANY

Amb caràcter general, quan el període impositiu és inferior a l'any (tributació individual del contribuent mort), són d'aplicació les mateixes regles de tributació, incloent els imports i límits quantitatius, establerts per als períodes impositius que coincideixen amb l'any natural.