Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.2.2. Opció per la tributació conjunta

Les persones físiques integrades en una unitat familiar podran optar, en qualsevol període impositiu, per tributar conjuntament en l'IRPF, sempre que tots les seus membres siguin contribuents per aquest Impost.

L'opció per la tributació conjunta no vincularà per a períodes successius.

L'opció per la tributació conjunta haurà de comprendre a la totalitat dels membres de la unitat familiar. Si un d'ells presenta declaració individual, els restants hauran d'utilitzar el mateix règim.

L'opció exercitada per a un període impositiu no podrà ser modificada amb posterioritat respecte del mateix una vegada finalitzat el termini reglamentari de declaració.

En cas de falta de declaració, els contribuents tributaran individualment, llevat que manifestin expressament la seva opció en el termini de deu dies a partir del requeriment de l'Administració Tributària.