Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.2.3. Normes aplicables en la tributació conjunta

En la tributació conjunta seran aplicables les regles generals de l'Impost sobre determinació de la renda dels contribuents, determinació de les bases imposable i liquidable i determinació del deute tributari. Amb les següents especialitats:

  1. Tots els membres de la unitat familiar quedaran conjunta i solidàriament sotmesos a l'Impost, sens perjudici del dret a prorratejar entre si el deute tributari, segons la part de renda subjecta que correspongui a cadascun d'ells.

  2. Les rendes de qualsevol tipus obtingudes per les persones físiques integrades en una unitat familiar que hagin optat per la tributació conjunta, seran gravades acumuladament.

  3. Els imports i límits quantitatius establerts a l'efecte de la tributació individual, s'aplicaran en idèntica quantia en la tributació conjunta, sense que sigui procedent la seva elevació o multiplicació en funció del nombre de membres de la unitat familiar, amb les excepcions que es recullen en l'article 84 de la Llei de l'IRPF. No obstant això:

    • Els límits màxims de reducció per aportacions a sistemes de previsió social i a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, seran aplicats individualment per cada partícip o mutualista integrat en la unitat familiar.

    • En qualsevol de les modalitats d'unitat familiar, el mínim del contribuent serà de 5.550 euros anuals, independentment del nombre de membres integrats en la mateixa. Per a la quantificació de l'increment del mínim del contribuent a causa de l'edat i del mínim per discapacitat es tindran en compte les circumstàncies personals de cadascun dels cònjuges integrats en la unitat familiar.

  4. En la tributació conjunta seran compensables, conforme a les normes generals de l'Impost, les pèrdues patrimonials i les bases liquidables generals negatives, realitzades i no compensades pels contribuents components de la unitat familiar en períodes impositius anteriors en què hagin tributat individualment.

  5. Els mateixos conceptes determinats en tributació conjunta seran compensables exclusivament, en cas de tributació individual posterior, per aquells contribuents als qui corresponguin d'acord amb les regles sobre individualització de rendes contingudes en la Llei de l'impost.