Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.11. Qui ha de signar la declaració

 1. TRIBUTACIÓ INDIVIDUAL

  La declaració serà signada pel contribuent o el seu representant.

  Si es tracta de la declaració d'un menor d'edat, haurà de signar-la el seu pare, mare o tutor, ressenyant aquests les seves dades identificatives en els espais reservats per al representant.

  En cas de contribuents morts, haurà de signar la declaració el representant legal, o, si escau, hereu legitimat.

 2. TRIBUTACIÓ CONJUNTA

  • Quan es tracti de la 1a modalitat d' unitat familiar (integrada per ambdós cònjuges), la declaració haurà de ser signada per ambdós cònjuges (llevat de discapacitat d'algun d'ells o que algun hagi conferit la seva representació a l'altre), actuant en nom propi i en representació, si escau, dels fills membres de la unitat familiar.

  • Quan es tracti de la 2a modalitat d'unitat familiar (en cas de separació legal o inexistència de matrimoni), la declaració haurà de ser signada pel pare o la mare, actuant en nom propi i en representació dels fills membres de la unitat familiar.

En cas de contribuents morts, haurà de signar la declaració el representant legal, o, si escau, hereu legitimat.