Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.4.Desplaçats eventuals

FORA DEL TERRITORI ESPANYOL

Els contribuents per l'IRPF que tinguin la seva residència habitual a l'estranger i aquells que es trobin fora del territori nacional durant el termini de declaració podran presentar la seva declaració i, en el seu cas, realitzar l'ingrés o sol·licitar la devolució per via telemàtica, sent la solució mes senzilla i agil per presentar tota mena de declaració.

En el supòsit de declaració per retornar amb renúncia a la devolució o negatives, les mateixes podran enviar-se, si no es realitza telemàticament via Internet per correu certificat dirigit a l'última Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a la demarcació del qual van tenir o tinguin la seva residència habitual.

declaració acollides al procediment de suspensió de l'ingrés

Tractant-se de declaracions de cònjuges no separats legalment en les que un d'ells sol·liciti la suspensió de l'ingrés i l'altre la renúncia al cobrament de la devolució, ambdues declaracions es presentaran simultàniament i conjuntament.