Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.4. Desplaçats eventuals

FORA DEL TERRITORI ESPANYOL

Els contribuents per l'IRPF que tinguin la seva residència habitual a l'estranger i aquells que es trobin fora del territori nacional durant el termini de declaració podran presentar la seva declaració i, si escau, realitzar l'ingrés o sol·licitar la devolució per via telemàtica, essent la solució però senzilla i agil per presentar tota mena de declaracions.

En el supòsit de declaracions per retornar amb renúncia a la devolució o negatives, les mateixes podran enviar-se, si no es realitza telemàticament via Internet  per correu certificat dirigit a l'última Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària en de la qual demarcació van tenir o tinguin la seva residència habitual.

Declaracions acollides al procediment de suspensió de l'ingrés

Tractant-se de declaracions de cònjuges no separats legalment en les que un d'ells sol·liciti la  suspensió de l'ingrés  i l'altra la renúncia al cobrament de la devolució, ambdues declaracions es presentaran simultània i conjuntament.