Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.3.5. Fraccionament del pagament

Sens perjudici de la possibilitat d'ajornament o fraccionament del pagament prevista en l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i desenvolupat en els articles 44 i següents del Reglament General de Recaptació, l'ingrés de l'import resultant de l'autoliquidació es podrà fraccionar, sense interès o recàrrec algun, en dues parts: la primera, del 60 per 100 del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40 per 100 restant, fins al  5 de novembre de 2019 inclusivament.

Per gaudir d'aquest benefici serà necessari que la declaració es presenti dins el termini establert. No podrà beneficiar-se d'aquest fraccionament l'ingrés de les autoliquidacions complementàries.

Sol·licitud de suspensió de l'ingrés

En els supòsits en què, a l'empara del que estableix l'article 97.6 de la Llei de l'impost, la sol·licitud de suspensió de l'ingrés del deute tributari resultant de l'autoliquidació realitzada per un cònjuge no assoleixi la totalitat d'aquest import, la resta del deute tributari podrà fraccionar-se en els termes assenyalats en els paràgrafs anteriors.