Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.4.1. Suspensió provisional de l'ingrés

Una vegada determinat l'import de la quota diferencial, si resulta una quantitat per ingressar hi ha la possibilitat de sol·licitar l'inici d'un procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari mitjançant l'aplicació de la devolució a què tingui dret el cònjuge.

D'aquesta manera, el contribuent casat (i no separat legalment) que estigui obligat a presentar declaració per l'IRPF i de la qual autoliquidació resulti per ingressar, podrà, a l'hora de presentar la seva declaració, sol·licitar la suspensió de l'ingrés del deute tributari, sense interessos de demora, en una quantia igual o inferior a la devolució a la que tingui dret el seu cònjuge per aquest mateix Impost.

CONDICIONS PER APLICAR AQUEST PROCEDIMENT

Per poder aplicar aquest procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari és necessari que es donin les següents condicions:

 • Ha de tractar-se d'un contribuent casat i no separat legalment obligat a presentar declaració per l'IRPF, de la qual autoliquidació resulti per ingressar.

 • El cònjuge ha de presentar declaració amb resultat per retornar.

 • El contribuent i el cònjuge han de sol·licitar expressament acollir-se a aquest procediment de suspensió de l'ingrés a l'hora de presentar la declaració.

REQUISITS PER OBTENIR LA SUSPENSIÓ PROVISIONAL

La sol·licitud de suspensió de l'ingrés del deute tributari determinarà la suspensió cautelar de l'ingrés fins tant es reconegui el dret a la devolució a favor de l'altre cònjuge, sempre que es compleixin els següents requisits:

 1. El cònjuge de la qual autoliquidació resulti per retornar haurà de:

  • Renunciar al cobrament de la devolució fins a l'import del deute de la qual suspensió hagi estat sol·licitada.

  • Acceptar que la quantitat a la que renúncia s'apliqui al pagament d'aquest deute.

   Es considerarà que no existeix transmissió lucrativa a efectes fiscals entre els cònjuges per la renúncia a la devolució d'un d'ells per a la seva aplicació al pagament del deute de l'altre.

 2. El deute de la qual suspensió se sol·licita i la devolució pretesa han de correspondre al mateix període impositiu.

 3. Ambdues autoliquidacions hauran de presentar-se simultàniament dins el termini general de presentació de declaracions.

 4. Cap dels cònjuges podrà estar acollit al sistema de compte corrent tributari.

 5. Els cònjuges hauran d'estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries.

RECONEIXEMENT DEL DRET A LA DEVOLUCIÓ A FAVOR DE L'ALTRE CÒNJUGE

Quan la sol·licitud de suspensió reuneixi els requisits assenyalats, els efectes del reconeixement del dret a la devolució respecte al deute de la qual suspensió s'hagués sol·licitat són els següents:

 1. Si la devolució reconeguda fos igual al deute:

  • El deute quedarà extingida.

  • Així mateix, s'extingirà el dret a la devolució.

 2. Si la devolució reconeguda fos superior al deute:

  • El deute quedarà extingida.

  • L'Administració procedirà a retornar la diferència entre ambdós imports.

 3. Si la devolució reconeguda fos inferior al deute:

  • El deute es declararà extingida en la part concurrent.

  • L'Administració tributària practicarà liquidació provisional al contribuent que va sol·licitar la suspensió per la diferència.

  • S'exigirà l'interès de demora calculat des de la data de venciment del termini establert per presentar autoliquidació fins a la data de la liquidació.

IMPROCEDÈNCIA DE LA SUSPENSIÓ DEL DEUTE

Quan no sigui procedent la suspensió perquè no reuneix els requisits anteriorment assenyalats:

 • L'Administració practicarà liquidació provisional al contribuent que va sol·licitar la suspensió per un import del deute objecte de sol·licitud.

 • A més s'exigirà l'interès de demora calculat des de la data de venciment del termini establert per presentar autoliquidació fins a la data de la liquidació.