Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.4.1.Suspensió provisional de l'ingrés

Una vegada determinat l'import de la quota diferencial, si resulta una quantitat a ingressar existeix la possibilitat de sol·licitar l'inici d'un procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari mitjançant l'aplicació de la devolució que tingui dret el cònjuge.

D'aquesta forma, el contribuent casat (i no separat legalment) que estigui obligat a presentar declaració pl'IRPF i l'autoliquidació del qual resulti a ingressar, podrà, al temps de presentar la seva declaració, sol·licitar la suspensió de l'ingrés del deute tributari, sense interessos de demora, en una quantia igual o inferior a la devolució que tingui dret el seu cònjuge per aquest mateix Impost.

CONDICIONS PER APLICAR AQUEST PROCEDIMENT

Per poder aplicar aquest procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari és necessari que es donin les següents condicions:

 • S'ha de tractar d'un contribuent casat i no separat legalment obligat a presentar declaració pl'IRPF, l'autoliquidació del qual resulti a ingressar.

 • El cònjuge ha de presentar declaració amb resultat per retornar.

 • El contribuent i el cònjuge han de sol·licitar expressament acollir-se a aquest procediment de suspensió de l'ingrés al temps de presentar la declaració.

REQUISITS PER OBTENIR LA SUSPENSIÓ PROVISIONAL

La sol·licitud de suspensió de l'ingrés del deute tributari determinarà la suspensió cautelar de l'ingrés fins i tot tant es reconegui el dret a la devolució a favor de l'altre cònjuge, sempre que es compleixin els següents requisits:

 1. El cònjuge l'autoliquidació del qual resulti per retornar deurà:

  • Renunciar al cobrament de la devolució fins a l'import del deute la suspensió del qual hagi estat sol·licitada.

  • Acceptar que la quantitat a què renuncia s'apliqui al pagament de l'esmentat deute.

   Es considerarà que no existeix transmissió lucrativa a efectes fiscals entre els cònjuges per la renúncia a la devolució d'un d'ells per a la seva aplicació al pagament del deute de l'altre.

 2. El deute la suspensió del qual se sol·licita i la devolució pretesa han de correspondre al mateix període impositiu.

 3. Ambdues autoliquidacions s'hauran de presentar simultàniament dins del termini general de presentació de declaració.

 4. Cap dels cònjuges no podrà estar acollit al sistema de compte corrent tributari.

 5. Els cònjuges hauran d'estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries.

RECONEIXEMENT DEL DRET A LA DEVOLUCIÓ A FAVOR DE L'ALTRE CÒNJUGE

Quan la sol·licitud de suspensió reuneixi els requisits assenyalats, els efectes del reconeixement del dret a la devolució respecte al deute la suspensió del qual s'hagués sol·licitat són els següents:

 1. Si la devolució reconeguda fos igual al deute:

  • El deute quedarà extingit.

  • Així mateix, s'extingirà el dret a la devolució.

 2. Si la devolució reconeguda fos superior al deute:

  • El deute quedarà extingit.

  • L'Administració procedirà per retornar la diferència entre ambdós imports.

 3. Si la devolució reconeguda fos inferior al deute:

  • El deute es declararà extingit en la part concurrent.

  • L'Administració tributària practicarà liquidació provisional al contribuent que va sol·licitar la suspensió per la diferència.

  • S'exigirà l'interès de demora calculat des de la data de venciment del termini establert per presentar autoliquidació fins a la data de la liquidació.

IMPROCEDÈNCIA DE LA SUSPENSIÓ DEL DEUTE

Quan no sigui procedent la suspensió per no reunir els requisits anteriorment assenyalats:

 • L'Administració practicarà liquidació provisional al contribuent que va sol·licitar la suspensió per import del deute objecte de sol·licitud.

 • A més s'exigirà l'interès de demora calculat des de la data de venciment del termini establert per presentar autoliquidació fins a la data de la liquidació.