Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

5.1. Dades personals

Les dades que se sol·liciten a continuació són necessaris per determinar l'existència o no d'unitat familiar UNITAT FAMILIAR (ART. 82 LLEI), i per calcular l'import del mínim personal.

Estat civil (a 31-12 - 2018)

Indiqui l'estat civil a 31 de desembre de 2018 del contribuent que figuri com «1r declarant», conforme a alguna de les situacions següents:

  1. Solter
  2. Casat
  3. Vidu
  4. Divorciat o separat legalment

En cas de defunció l'any  2018, haurà d'indicar-se l'estat civil del contribuent en la data de la defunció.

La determinació dels membres de la unitat familiar es realitzarà únicament tenint en compte la situació existent a 31 de desembre. Per tant, en cas de defunció en un dia diferent del 31 de desembre, el període impositiu acaba i es merita l'Impost en la data de la defunció, sense opció per tributació conjunta amb la resta dels membres de la unitat familiar.

Atenció: una vegada confirmada aquesta dada, en sortir de l'assistent per a l'emplenament de les dades personals, no podrà ser modificat amb posterioritat

Té fills menors d'edat o incapacitats sotmesos a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada que formin amb vostè unitat familiar?

S'indicarà si el contribuent té, en la data de meritació de l'impost, algun fill que formi part de la seva unitat familiar; és a dir: fills menors de 18 anys (llevat que amb el consentiment dels pares visquin independentment d'aquests), o bé, fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

Si els fills menors d'edat (o incapacitats sotmesos a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada) perceben rendes, haurà de també seleccionar el nombre de fills perceptors de rendes. El programa només admet un màxim de quatre fills perceptors de rendes.

Atenció: una vegada confirmada aquesta dada en sortir de l'assistent per a l'emplenament de les dades personals no podrà ser modificat amb posterioritat

Cònjuge no resident que no és contribuent

Es marcarà aquesta casella amb una "X" si el cònjuge del contribuent no és resident en territori espanyol i, a més, no té la condició de contribuent de l'IRPF.

Ha d'advertir-se que si el cònjuge o qualsevol altre membre de la unitat familiar no és resident en territori espanyol no cap l'opció pel règim de tributació conjunta.

Defunció del declarant (abans del 31 de desembre)

Si el declarant ha mort durant l'any  2018 indiqui la data de defunció. Perquè s'habiliti aquesta casella haurà d'haver marcat una "X" en la casella que apareix en la finestra inicial de captura de dades.

Indiqui el dia, mes i any de naixement del declarant i, si escau, del cònjuge.

NIF

Es farà constar el número d'identificació fiscal (NIF) del declarant i, si escau del cònjuge.

Declarant o cònjuge discapacitat

Si el declarant o el cònjuge és discapacitat, haurà d'indicar el seu grau de discapacitat.

Els contribuents de la qual discapacitat hagi estat declarada judicialment hauran d'indicar com a mínim un grau de discapacitat del 65 per 100, encara que no assoleixin aquest grau.

Si durant el període impositiu ha sobrevingut la situació de discapacitat o s'ha modificat el seu grau o circumstàncies, se seleccionarà la clau corresponent a la discapacitat existent a la data de meritació de l'impost (normalment 31 de desembre).

Haurà de seleccionar la clau que correspongui entre les següents:

  1. Discapacitat en grau igual o superior al 33% i inferior al 65%
  2. Discapacitat en grau igual o superior al 33%  i inferior al 65%, si s'acredita necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda
  3. Discapacitat en grau igual o superior al 65%
  4. Incapacitació judicial per sentència de la jurisdicció civil.