Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

5. Dades personals i familiars

En aquestes pantalles es recullen algunes dades personals i familiars necessaris amb caràcter general per elaborar la declaració de l'IRPF. Aquestes pantalles apareixeran de forma successiva, havent de consignar-se les dades exigides en funció de les seves circumstàncies personals i familiars.

La determinació dels membres de la unitat familiar i de les circumstàncies familiars es realitzarà tenint en compte la situació existent a 31 de desembre de cada any, llevat en el cas de defunció durant l'any d'algun membre de la unitat familiar, en aquell cas el període impositiu acabarà i es meritarà l'impost en la data de la defunció.

Cal tenir en compte també que algunes deduccions autonòmiques exigeixen unes altres dades personals que se sol·liciten en les pantalles destinades a l'emplenament de les "DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES DE LA QUOTA".

Atenció: una vegada confirmades les dades relatives a l'estat civil, a l'existència o no de fills que formin part de la unitat familiar, a la consideració del cònjuge com a no resident que no és contribuent per l'IRPF, dels descendents perceptors de rendes (Hijo1, Fill 2, Fill 3 e Fill 4), i a la data de defunció del contribuent, en sortir de l'assistent per a l'emplenament de les dades personals no podran ser modificats amb posterioritat, la seva variació suposarà la necessitat de començar una nova declaració. Aquesta circumstància s'adverteix pel programa abans de la seva confirmació definitiva mitjançant una pantalla de comprovació prèvia a la finalització de l'emplenament de les dades personals

  1. 5.1. Dades personals
  2. 5.2. Fills i altres descendents
  3. 5.3. Ascendents majors de 65 anys o discapacitats
  4. 5.4. Comunitat Autònoma de residència habitual