Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

5.Dades personals i familiars

En aquestes pantalles es recullen algunes dades personals i familiars necessaris amb caràcter general per elaborar la declaració de l'IRPF.Aquestes pantalles apareixeran de forma successiva, havent de consignar-se les dades exigides en funció de les seves circumstàncies personals i familiars.

La determinació dels membres de la unitat familiar i de les circumstàncies familiars es realitzarà atenent la situació existent a 31 de desembre de cada any, tret d'en el cas de mort durant l'any d'algun membre de la unitat familiar, en aquest cas el període impositiu acabarà i es meritarà l'impost en la data de la mort.

Cal tenir en compte també que algunes deduccions autonòmiques exigeixen altres dades personals que se sol·liciten a les pantalles destinades a l'emplenament de les "DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES DE LA QUOTA".

Atenció:una vegada confirmades les dades relatives a l'estat civil, a l'existència o no de fills que formin part de la unitat familiar, a la consideració del cònjuge com a no resident que no és contribuent per l'I.R.P.F, dels descendents perceptors de rendes (Hijo1, Fill 2, Fill 3 i Fill 4), i a la data de defunció del contribuent, en sortir de l'assistent per a l'emplenament de les dades personals no podran ser modificats posteriorment, la seva variació suposarà la necessitat de començar una nova declaració.Aquesta circumstància s'adverteix pel programa abans de la seva confirmació definitiva mitjançant una pantalla de comprovació prèvia a l'acabament de l'emplenament de les dades personals

  1. 5.1.Dades personals
  2. 5.2.Fills i altres descendents
  3. 5.3.Ascendents grans de 65 anys o discapacitats
  4. 5.4.Comunitat Autònoma de residència habitual