Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

5.3. Ascendents majors de 65 anys o discapacitats

En aquest apartat es relacionaran:

Els ascendents del «Primer declarant» i del «Cònjuge», que donin dret a l'aplicació del mínim per ascendents.

 • NIF

  Es farà constar el número d'identificació fiscal (NIF) de cadascuna de les persones relacionades.

  Atenció: per poder imprimir els models oficials el programa exigeix haver reflectit necessàriament el NIF dels ascendents relacionats.

 • COGNOMS I NOM

  Es consignaran els dos cognoms i el nom de cadascuna de les persones relacionades.

 • DATA DE NAIXEMENT

  S'indicarà el dia, mes i any de naixement de cadascuna de les persones relacionades.

 • DATA DE DEFUNCIÓ

  S'indicarà el dia i el mes de l'exercici 2018 en què s'hagués produït la defunció dels ascendents. Devem tenir en compte que en cas de defunció de l'ascendent, la convivència ha d'haver-se produït durant, com a mínim, la meitat del període transcorregut entre l'u de gener i aquesta data.

 • DISCAPACITAT (grau)

  En cas que, considerant la situació existent el dia 31-12-2018 alguna de les persones relacionades pugui acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, es reflectirà el grau de discapacitat reconegut entre els que s'indiquen a continuació:

  1. Discapacitat en grau igual o superior al 33% i inferior al 65% (per al cas de no estar en la situació 2)

  2. Discapacitat en grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, si s'acredita necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda.

  3. Discapacitat en grau igual o superior al 65%

  4. Incapacitació judicial per sentència de la jurisdicció civil.

  Pels ascendents discapacitats de la qual discapacitat hagi estat declarada judicialment s'haurà d'indicar com a mínim un grau de discapacitat del 65 per 100, encara que no assoleixin aquest grau.

 • VINCULACIÓ

  De cadascun dels ascendents relacionats es farà constar la clau que correspongui de les que s'indiquen a continuació:

  "D" = Ascendent del «Primer declarant».

  "C" = Ascendent del «Cònjuge».

 • CONVIVÈNCIA AMB DIVERSOS DESCENDENTS

  Únicament es complimentarà la casella "Convivència" quan algun dels ascendents relacionats en aquest apartat, a més d'haver depès i conviscut amb el «Primer declarant» o amb el «Cònjuge» com a mínim durant la meitat de l'exercici, hagi depès i conviscut, també com a mínim durant la meitat de l'exercici, amb uns altres descendents del mateix grau. En el cas de defunció de l'ascendent, que el contribuent hagi conviscut com a mínim la meitat del període que mitjança entre l'u de gener i la data de defunció. A aquests efectes s'haurà de complimentar en les caselles de l'ascendent, la data de defunció durant l'exercici 2018.

  En tals supòsits, si dos o més contribuents tenen dret a l'aplicació de les reduccions per edat, assistència o discapacitat, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals, per la qual cosa es farà constar en la casella "Convivència" el número total de descendents del mateix grau, inclòs el propi contribuent, de què l'ascendent hagi depès el 2018 i amb els que també hagi conviscut durant, com a mínim, la meitat del període esmentat anteriorment.

  Per exemple, si el pare del «Primer declarant» ha depès i conviscut durant tot l'any 2018 amb aquest contribuent i, simultàniament, amb un altre dels seus fills, en la casella "Convivència" es consignarà el número 2, que és el número total de descendents del mateix grau (fills, en aquest cas) dels que ha depès i amb els que ha conviscut el 2018 el pare del «Primer declarant».

  Addicionalment, si tingués dret a la deducció per ascendent discapacitat, haurà d'emplenar les dades que, addicionalment, se li sol·liciten. L'emplenament d'aquest apartat s'exposa dins la deducció pròpiament dita.

 1. 5.3.1. Concepte de rendes anuals a l'efecte de l'aplicació dels mínims personals i familiars