Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.5.4. Mínim per ascendent

Per cada ascendent major de 65 anys o amb discapacitat sigui quin sigui la seva edat: 1.150 euros anuals.

Quan l'ascendent sigui major de 75 anys, el mínim s'augmentarà en 1.400 euros addicionals, això és, 2.550 euros anuals.

En cas de defunció de l'ascendent durant l'exercici 2018, s'aplicarà un mínim, en tots els casos, de 1.150 euros.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació del mínim per ascendents, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb l'ascendent, l'aplicació del mínim correspondrà als de grau més pròxim, llevat que aquests no tinguin rendes anuals superiors a 8.000 euros anuals, excloses les exemptes, cas en què correspondrà als del següent grau.

REQUISITS:

  • L'ascendent ha de conviure amb el contribuent, com a mínim, la meitat del període impositiu. Entre altres casos, es considerarà que conviuen amb el contribuent els ascendents amb discapacitat que, depenent del mateix, siguin internats en centres especialitzats.

  • L'ascendent no ha de tenir rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

  • No serà procedent l'aplicació del mínim quan l'ascendent present declaració per l'impost amb rendes superiors a 1.800 euros.

  • Les circumstàncies que determinin la seva aplicació es realitzarà tenint en compte la situació existent en la data de la meritació.

  • En cas de defunció, serà necessari que l'ascendent hagi conviscut amb el contribuent, com a mínim, la meitat del període transcorregut entre l'inici del període impositiu i la data de defunció.