Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.5.4.Mínim per ascendent

Per cada ascendent major de 65 anys o amb discapacitat qualsevol que sigui la seva edat:1.150 euros anuals.

Quan l'ascendent sigui major de 75 anys, el mínim s'augmentarà en 1.400 euros addicionals, això és, 2.550 euros anuals.

En cas de mort de l'ascendent durant l'exercici 2018, s'aplicarà un mínim, en tots els casos, de 1.150 euros.

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació del mínim per ascendents, el seu import s'hi prorratejarà per parts iguals.

No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentiu amb l'ascendent, l'aplicació del mínim correspondrà als de grau més proper, tret que aquests no tinguin rendes anuals superiors a 8.000 euros anuals, exclosos les exemptes, en el cas dels quals correspondrà als del següent grau.

REQUISITS:

  • L'ascendent ha de conviure amb el contribuent, almenys, la meitat del període impositiu.Entre altres casos, es considerarà que conviuen amb el contribuent els ascendents amb discapacitat que, depenent del mateix, siguin internats en centres especialitzats.

  • L'ascendent no ha de tenir rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

  • No serà procedent l'aplicació del mínim quan l'ascendent presenti declaració per l'impost amb rendes superiors a 1.800 euros.

  • Les circumstàncies que determinin la seva aplicació es realitzarà atenent la situació existent en la data de la meritació.

  • En cas de mort, serà necessari que l'ascendent hagi conviscut amb el contribuent, almenys, la meitat del període transcorregut entre l'inici del període impositiu i la data de defunció.