Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

5.3.1. Concepte de rendes anuals a l'efecte de l'aplicació dels mínims personals i familiars

El concepte de renda anual ha d'entendre's com la suma aritmètica de les rendes (rendiments, guanys i pèrdues) positives i negatives del període impositiu.

Els rendiments hauran de computar-se pel seu import net.

En concret, la renda anual serà la suma algebraica dels següents conceptes:

  1. Rendiments nets del treball (casella 0022).

  2. Rendiments nets del capital mobiliari a integrar en la base imposable general (casella 0054).

  3. Rendiments nets del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi (casella 0038)

  4. Rendiments nets del capital immobiliari (casella 0089)

  5. Rendiments nets d'activitats econòmiques (caselles 0144, 0168 i 0196)

  6. Imputacions de rendes.

  7. Suma algebraica dels guanys i pèrdues computades l'any, sense aplicar les regles d'integració i compensació. (Casillas de "totals" de les pàgines 10, 11, 12 i 13 de la declaració on es reflecteixen els guanys i pèrdues patrimonials).