Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.3. Rendes estimades i operacions vinculades

RENDES ESTIMADES (art. 40 Llei)

Es presumiran retribuïdes, llevat que hi hagi una prova en contra, les prestacions de serveis susceptibles de generar rendiments del treball (art. 6.5 Llei).

La valoració de les rendes estimades s'efectuarà pel valor normal de mercat. S'entendrà per valor normal de mercat la contraprestació que acordarien subjectes independents, llevat que hi hagi una prova en contra.

OPERACIONS VINCULADES (art. 41 Llei)

Amb caràcter general, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques s'apliquen les regles de valoració de les operacions vinculades en els termes previstos en l'article 16 de la Llei de l'impost sobre Societats.