Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.3.Rendes estimades i operacions vinculades

RENDES ESTIMADES (art. 40 Llei)

Es presumiran retribuïdes, tret de prova en contrari, les prestacions de serveis susceptibles de generar rendiments del treball (art. 6.5 Llei).

La valoració de les rendes estimades s'efectuarà pel valor normal de mercat.S'entendrà per valor normal de mercat la contraprestació que acordarien subjectes independents, tret de prova en contrari.

OPERACIONS VINCULADES (art. 41 Llei)

Amb caràcter general, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques s'apliquen les regles de valoració de les operacions vinculades en els termes previstos a l'article 16 de la Llei de l'Impost sobre Societats.