Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.4. Reduccions del rendiment íntegre

Com a regla general, els rendiments íntegres es computaran en la seva totalitat, excepte que els sigui d'aplicació alguna de les reduccions següents:

 • Rendiments irregulars: reducció del 30 per 100

 • Prestacions de determinats sistemes de previsió social: reducció del 30 per 100

 • Reduccions del Règim transitori: assegurances col·lectives, i determinats sistemes de previsió social

REDUCCIÓ DEL 30 PER 100 (Art. 18.2 Llei)

S'aplicarà una reducció del 30 per 100 als rendiments que tinguin un període de generació superior a dos anys i pels quals no s'hagi aplicat aquesta reducció en el termini dels cinc períodes impositius anteriors, així com aquells  qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

La quantia del rendiment íntegre sobre la qual s'aplicarà la reducció no podrà superar l'import de 300.000 euros anuals.

Sens perjudici del límit previst en el paràgraf anterior, en el cas de rendiments de treball de la qual quantia aquest compresa entre 700.000,01 i 1.000.000 d'euros i derivin de l'extinció de la relació laboral, comú o especial, o de la relació mercantil a la que es refereix l'art.17.2 de la Llei de l'impost, o d'ambdues, la quantia del rendiment sobre la qual s'aplicarà la reducció no podrà superar l'import que resulti de minorar 300.000 euros en la diferència entre la quantia del rendiment i 700.000 euros.

Quan la quantia de tals rendiments fora igual o superior a 1.000.000 d'euros, la quantia sobre els rendiments sobre el que s'aplicarà la reducció del 30 per cent serà zero.

Quan els rendiments del treball amb un període de generació superior a dos anys es percebin de forma fraccionada, només serà aplicable aquesta reducció del 30 per 100 en cas que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a dos (art. 10.2 Rgl.).

Els rendiments del treball procedents d'indemnitzacions per extinció de la relació amb els administradors amb període de generació superior a dos anys, podran aplicar la reducció quan el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament sigui superior a dos anys, sempre que la data de l'extinció de la relació sigui anterior a 1 d'agost de 2014.

Opcions de compra sobre accions.

Sens perjudici del límit anterior, en el cas de rendiments derivats de l'exercici d'opcions de compra sobre accions o participacions als treballadors, la quantia del rendiment sobre el qual s'aplicarà la reducció del 30 per 100 no podrà superar l'import que resulti de multiplicar el salari mitjà anual del conjunt dels declarants en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques pel nombre d'anys de generació del rendiment. A aquests efectes, quan es tracti de rendiments obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, es prendran cinc anys.

A aquests efectes, es consideraran rendiments del treball amb període de generació superior a dos anys que no s'obtenen de forma periòdica i recurrent, quan s'exercitin transcorreguts més de dos anys des de la seva concessió, i, a més, no es concedeixin anualment

Plans generals d'entrega d'opcions de compra sobre accions.

El límit màxim de reducció previst en l'apartat anterior es duplicarà quan els treballadors compleixin els següents requisits:

 • Les accions o participacions adquirides hauran de mantenir-se, com a mínim, durant tres anys, a comptar de l'exercici de l'opció de compra.

 • L'oferta d'opcions de compra haurà de realitzar-se en les mateixes condicions a tots els treballadors de l'empresa, grup o subgrups d'empresa.

RENDIMENTS OBTINGUTS DE FORMA NOTÒRIAMENT IRREGULAR (art. 11 Rgl.)

Es consideren rendiments del treball obtinguts de forma notòriament irregular en el temps exclusivament els següents, quan s'imputin en un únic període impositiu:

 • Les quantitats satisfetes per l'empresa als empleats amb motiu del trasllat a un altre centre de treball que excedeixin els imports exceptuats de gravamen.

 • Les indemnitzacions derivades dels règims públics de Seguretat Social o Classes Passives, així com les prestacions satisfetes per Col·legis d'Orfes i Institucions similars, en els supòsits de lesions no invalidants.

 • Les prestacions satisfetes per lesions no invalidants o incapacitat permanent, en qualsevol dels seus graus, per empreses i per Ens Públics.

 • Les prestacions per defunció i les despeses de sepeli o enterrament que excedeixin el límit exempt, de treballadors o funcionaris, tant les de caràcter públic com les satisfetes per Col·legis d'Orfes i institucions similars, empreses i per Ens Públics.

 • Les quantitats satisfetes en compensació o reparació de complements salarials, pensions o anualitats de durada indefinida o per la modificació de les condicions de treball.

 • Les quantitats satisfetes per l'empresa als treballadors per la resolució de mutu acord de la relació laboral. Es considerarà com a període de generació el nombre d'anys de servei del treballador.

 • Premis literaris, artístics o científics que no gaudeixin d'exempció en aquest Impost. No es consideren premis, a aquest efecte, les contraprestacions econòmiques derivades de la cessió de drets de propietat intel·lectual o industrial o les que les substitueixin.

PRESTACIONS DE DETERMINATS SISTEMES DE PREVISIÓ SOCIAL (art. 18.3 Llei)

Les prestacions dels sistemes de previsió social de l'article 17.2.a) 1r i 2n de la Llei de l'impost, això és, les percebudes pels sistemes de Seguretat Social, de Classes  Passives Mutualitats generals de Funcionaris, Col·legis d' Orfes i altres entitats similars,  es reduiran en un 30 per 100 quan es percebin en forma de capital, sempre que hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació. No és necessari, tanmateix, que transcorri aquest termini en el cas de prestacions d'invalidesa. Per a la resta, hauríem d'aplicar les reduccions del Règim Transitori següent:

REDUCCIONS RÈGIM TRANSITORI (D.T 11a i 12a Llei)

Règim transitori d'assegurances col·lectives:

 1. Prestacions derivades de contingències esdevingudes abans de l'1 de gener de 2007:

  Els beneficiaris podran aplicar el règim financer i fiscal vigent a 31 de desembre de 2006.

 2. Prestacions derivades de contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2007 d'assegurances col·lectives contractades amb anterioritat a 20 de gener de 2006:

  Podrà aplicar-se el règim fiscal vigent a 31 de desembre de 2006. Aquest règim serà només aplicable a la part de la prestació corresponent a les primes satisfetes fins a 31 de desembre de 2006, així com les primes ordinàries previstes en la pòlissa original satisfetes amb posterioritat a aquesta data.

No obstant això, els contractes d'assegurança col·lectiva que instrumenten l'exteriorització de compromisos per pensions pactades en convenis col·lectius d'àmbit supra empresarial sota la denominació «premis de jubilació» o d'altres, que consisteixin en una prestació pagadora per una sola vegada en el moment del cessament per jubilació, subscrits abans de 31 de desembre de 2006, podran aplicar el règim fiscal previst en l'apartat 2 anterior.

Règim transitori de plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats:

 1. Prestacions derivades de contingències esdevingudes amb anterioritat a l'1 de gener de 2007:

  Els beneficiaris podran aplicar el règim financer i, si escau, aplicar la reducció prevista en l'article 17 del Text Refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques vigent a 31 de desembre de 2006.

 2. Prestacions derivades de contingències esdevingudes a partir de l'1 de gener de 2007, per la part corresponent a aportacions realitzades fins a 31 de desembre de 2006:

  Els beneficiaris podran aplicar el règim financer i, si escau, aplicar la reducció prevista en l'article 17 del Text Refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques vigent a 31 de desembre de 2006.

A partir d'1 de gener de 2015, s'ha establert un període transitori per aplicar la reducció del 30 per cent, tant per a assegurances col·lectives com als sistemes de previsió social:

 • Per a contingències esdevingudes a partir d'1 de gener de 2015, només s'aplicarà la reducció a la prestació en forma de capital obtinguda en l'exercici en el que s'esdevingui la contingència corresponent, o en els dos exercicis següents.

 • Per a contingències esdevingudes en els exercicis 2011 a 2014, només s'aplicarà la reducció a la prestació en forma de capital obtinguda abans de la finalització del vuitè exercici següent a aquell en el que es va esdevenir la contingència corresponent.

 • Per a contingències esdevingudes en els exercicis 2010 o anteriors, només s'aplicarà la reducció a la prestació en forma de capital obtinguda fins al 31 de desembre de 2018.

Per tant, si la prestació de capital s'obtingués una vegada finalitzats els terminis assenyalats, no s'aplicarà cap reducció.

PRESTACIONS EN FORMA DE CAPITAL (art. 11.5 Rgl.)

Aquestes reduccions només resulten aplicables a les prestacions en forma de capital consistents en una percepció de pagament únic.

En el cas de prestacions mixtes, que combinin rendes de qualsevol tipus amb un únic cobrament en forma de capital, les reduccions referides només resultaran aplicables al cobrament efectuat en forma de capital.