Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.5. Rendiment net del treball: despeses deduïbles

El rendiment net del treball serà el resultat de disminuir el rendiment íntegre en l'import de les despeses deduïbles.

Tindran la consideració de despeses deduïbles exclusivament els següents:

 1. Les cotitzacions a la Seguretat Social o a mutualitats generals obligatòries de funcionaris.

 2. Les detraccions per drets passius.

 3. Les cotitzacions als col·legis d'orfes o entitats similars.

 4. Les quotes satisfetes a sindicats i col·legis professionals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per a l'acompliment del treball, en la part que correspongui als fins essencials d'aquestes Institucions, amb el límit de 500 euros anuals (art. 10 Rgl.).

 5. Les despeses de defensa jurídica derivats directament de litigis suscitats en la relació del contribuent amb la persona de la que percep els rendiments, amb el límit de 300 euros anuals.

 6. Unes altres despeses deduïbles. Es podran deduir en concepte d'unes altres despeses i amb caràcter general, 2000 euros anuals. Aquesta quantitat s'incrementarà en els següents casos:

  • Tractant-se de contribuents desocupats inscrits en l'oficina d'ocupació que acceptin un lloc de treball que exigeixi el trasllat de la seva residència habitual a un nou municipi s'incrementarà aquesta quantia, durant el període impositiu en el que es produeixi el canvi de residència i en el següent, fins a 2000 euros anuals addicionals.

   Aquest increment de la despesa deduïble només és aplicable al rendiment net de treball del nou lloc de treball acceptat.

  • Tractant-se de persones amb discapacitat que obtinguin rendiments del treball com a treballadors actius, s'incrementarà aquesta quantia fins a 3.500 euros anuals. Aquest increment serà fins a de 7.750 euros anuals, per a les persones amb discapacitat que essent treballadors actius acreditin necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.

   Aquest increment de la despesa deduïble només és aplicable a la part del rendiment net de treball com a treballador actiu amb discapacitat.

   ACREDITACIÓ DE LA DISCAPACITAT (art. 72 Rgl.)

   Tindran la consideració de persones amb discapacitat els contribuents que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

   El grau de discapacitat haurà d'acreditar-se mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Migracions i Serveis Socials o l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes.

   En particular, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 en el cas dels pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

   Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 quan es tracti de persones amb discapacitat de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau.

   CONCEPTE D'"INCAPACITACIÓ JUDICIAL"

   L'expressió"incapacitat declarada judicialment" es refereix únicament a l'ordenament civil, és a dir, a l'establerta en l'article 199 del Codi civil per les causes recollides en l'article 200 del mateix text i sota el procediment previst en la llei d'enjudiciament civil.

   ACREDITACIÓ DE LA NECESSITAT DE TERCERES PERSONES O MOBILITAT REDUÏDA (art. 72.2 Rgl.)

   Els contribuents amb discapacitat hauran d'acreditar la necessitat d'ajuda de terceres persones per desplaçar-se al seu lloc de treball o per desenvolupar el mateix, o la mobilitat reduïda per utilitzar mitjans de transport col·lectius, mitjançant certificat o resolució de l'Institut de Migracions i Serveis Socials o l'òrgan competent de les Comunitats Autònomes en matèria de valoració de les discapacitats basant-se en el dictamen emès pels equips de valoració i orientació dependents de les mateixes.