Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.6. Reducció per obtenció de rendiments del treball

La reducció per obtenció de rendiment de treball únicament s'aplicarà als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 14.450 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros. En aquests casos s'aplicarà tant la despesa de 2000 euros com aquesta reducció. L'import de la reducció serà:

Atenció, les quantitats següents són només d'aplicació per als contribuents morts amb anterioritat a 5 de juliol de 2018.

  1. Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 11.250 euros: 3.700 euros anuals.

  2. Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 11.250 i 14.450 euros: 3.700 euros menys el resultat de multiplicar per 1,15625 la diferència entre el rendiment del treball i 11.250 euros anuals.

A aquests efectes, el rendiment net del treball serà el resultant de minorar el rendiment íntegre en les despeses previstes en les lletres a), b), c), d) i e) de l'article 19.2 de la Llei de l'impost.

Com a conseqüència de l'aplicació de la reducció prevista en aquest article, el saldo resultant no podrà ser negatiu.

Per als contribuents en els que l'impost es devenge des del dia 5 de juliol a 31 de desembre de 2018 s'aplicarà les reduccions següents:

La meitat de la diferència positiva resultant de la següent operació:

Primer:

a) Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.

b) Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la

diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.

Segon:

Les cuantias que s'han exposat per a contribuents morts amb anterioritat a 5 de juliol de 2018.

En qualsevol cas, el programa de renda Web realitza automàticament tots els càlculs, i no és necessari fer cap operació.