Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

7.2.9. Dades addicionals

TREBALLADORS ACTIUS AMB DISCAPACITAT

Si el " Primer declarant", "Cònjuge", "Hijo1" "Hijo2" “Hijo3” o “Hijo4” són treballadors actius amb discapacitat han d'assenyalar la seva situació seleccionant la clau que correspongui entre les que s'indiquen a continuació:

 1. Discapacitat en grau igual o superior al 33%

  Assenyalaran aquesta clau els treballadors actius amb discapacitat que puguin acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100 i no es trobin en la situació 2 següent.

 2. Discapacitat en grau igual o superior al 33% que necessitin ajuda de terceres persones o Discapacitat en grau igual o superior al 65%

  Assenyalaran aquesta clau els treballadors actius amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100 i inferior al 65 per 100, que puguin acreditar la necessitat d'ajuda de terceres persones per desplaçar-se al seu lloc de treball o per desenvolupar el mateix, o mobilitat reduïda per utilitzar mitjans de transport col·lectius.

  Assenyalaran també aquesta clau els treballadors actius amb discapacitat que puguin acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, o de la qual incapacitat s'hagi declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau (D.A. dotzena Llei 55/99).

  Per poder calcular correctament l'import de la despesa deduïble, s'ha de consignar l'import dels ingressos nets de treball que corresponguin al temps en què estigui acreditat la condició de persona amb discapacitat.

Atenció

Només se seleccionarà alguna d'aquestes claus quan concorrin simultàniament, durant qualsevol dia del període impositiu, les següents circumstàncies:

 • Ser treballador actiu

 • Trobar-se en la situació de discapacitat exigida

MOBILITAT GEOGRÀFICA

Els contribuents desocupats inscrits en l'oficina d'ocupació que acceptin un lloc de treball que exigeixi el trasllat de la seva residència habitual a un nou municipi, incrementaran fins a 2000 euros la despesa deduïble amb caràcter general. En aquest cas, haurà de marcar amb una "X" la casella que correspongui " Primer declarant", "Cònjuge", "Hijo1", "Hijo2" “Hijo3” o “Fill 4”.

Per poder calcular correctament l'import de la despesa deduïble, s'ha de consignar l'import dels ingressos nets de treball que corresponguin al temps des que es compleixen les anteriors circumstàncies.

Haurem de diferenciar si l'acceptació del lloc de treball és en l'exercici 2018 o bé el 2017 i en l'exercici 2018 segueix desenvolupant el mateix treball. En el primer cas haurà d'indicar l'import del rendiment net que correspongui al lloc de treball acceptat, i també, si escau si és treballador amb discapacitat.