Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.1. Per als contribuents beneficiaris dels ajuts familiars

Els contribuents que tinguin dret a percebre ajuts econòmics en aplicació de la normativa de la Comunitat Autònoma d'Andalucía de suport a les famílies andaluses tindran dret a aplicar en la quota íntegra autonòmica, les següents deduccions:

 1. Si es tingués dret a percebre ajuts econòmics per fill menor de 3 anys en el moment d'un nou naixement: 50 euros per cada fill menor de 3 anys que integri la unitat familiar del contribuent.

 2. Si es té dret a percebre ajuts econòmics per part múltiple: 50 euros per fill nascut que integri la unitat familiar del contribuent.

Quan la deducció correspongui a dos contribuents el seu import es distribuirà entre ells per parts iguals.

Límit de Base imposable:

Podran aplicar aquestes deduccions aquells contribuents respecte dels quals els ingressos anuals de la unitat familiar en la que s'integren no excedeixin 11 vegades el salari mínim interprofessional, això és 97.138,80 euros anuals.

Es consideren ingressos anuals de la unitat familiar els compostos per la base imposable general i la base imposable de l'estalvi.

Emplenament

A través d'una finestra de captura de dades haurà d'indicar:

 • Beneficiaris de l'ajuda per fills menors de 3 anys en el moment d'un nou naixement :

  En cas d'un matrimoni i quan ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà d'indicar en la casella "comuna" el nombre de fills que donen dret a la percepció dels ajuts.

  En un altre cas, el nombre de fills menors de tres anys que donen dret a la percepció dels ajuts es reflectirà en la casella "Titular". En aquest supòsit, haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte a aquells fills, reflectint en ella un 1 si el dret a la deducció correspon només al contribuent o un 2 si hi ha dos progenitors amb dret a la mateixa.

 • Beneficiaris de l'ajuda per part múltiple :

  En cas d'un matrimoni i quan ambdós cònjuges tenen dret a la deducció, haurà d'indicar en la casella "comuna" el nombre de fills que donen dret a la percepció dels ajuts.

  En un altre cas, el nombre de fills pels quals es tingui dret a la percepció de l'ajuda per part múltiple es reflectirà en la casella "Titular". En aquest supòsit, haurà de complimentar, addicionalment, el nombre de persones que tenen dret a aplicar la deducció respecte a aquells fills, reflectint en ella un 1 si el dret a la deducció correspon només al contribuent o un 2 si hi ha dos progenitors amb dret a la mateixa.

En cas que hagi optat per realitzar un tipus de captura de dades individual, s'habilitarà una casella que haurà de marcar amb una “X” si les bases imposables general i de l'estalvi de tots els membres de la unitat familiar en la que s'integri el contribuent no excedeixen 97.138,80 euros anuals.