Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.10. Per ajuda domèstica

Podrà deduir-se de la quota íntegra autonòmica el 15 per 100 de l'import satisfet a la Seguretat Social corresponent a la cotització anual d'un empleat o empleada en la part que correspongui a la quota fixa per compte de l'ocupador, amb un límit màxim de 250 euros anuals.

Persona beneficiària de la deducció:  

La persona titular de la llar familiar, sempre que constitueixi el seu habitatge habitual i que consti a la Tresoreria General de la Seguretat Social per l'afiliació a Andalucía al règim especial de la Seguretat Social d'empleats de llar de treballadors fixos.

S'entendrà per titular de la llar familiar el previst en la normativa reguladora del Règim Especial de la Seguretat Social d'Empleats de la Llar i per habitatge habitual la que compleixi els requisits previstos en la normativa estatal de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Requisits : 

Hauran de concórrer qualsevol dels següents requisits en la data de la meritació de l'Impost:

 1. Que ambdós cònjuges o integrants de la parella de fet, inscrita en el Registre de Parelles de Fet de la Comunitat Autònoma d'Andalucía, siguin mares o pares de fills que formin part de la unitat familiar, i que ambdós percebin rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  En aquest supòsit, podrà aplicar la deducció la persona titular de la llar familiar o el seu cònjuge o parella de fet.

 2. Que els contribuents siguin mares o pares de família monoparental i percebin rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

  Tindrà la consideració de família monoparental, la formada per la mare o el pare i els fills que convisquin amb una o un altre i que reuneixin algun dels següents requisits:

  • Fills menors d'edat, a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independents d'aquests.

  • Fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

Emplenament

Haurà d'indicar en la finestra de captura de dades la següent informació:

 • Les quantitats satisfetes durant el període impositiu en concepte de quota fixa en el règim especial de la Seguretat Social d'empleats de la llar de treballadors fixos.

 • El Codi de Compte de Cotització de l'ocupador