Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

10.1.11.Per a treballadors per despeses de defensa jurídica de la relació laboral

Per a contribuents que contreguin despeses de defensa jurídica en procediments judicials d'acomiadament, extinció de contracte o reclamació de quantitats.

Import de la deducció:les quantitats pagades per les esmentades despeses, amb el límit de 200 euros.

Emplenament

Haurà d'indicar a la finestra de captura de dades la següent informació:

Les quantitats satisfetes en el període impositiu per les despeses de defensa jurídica de la relació laboral.